mathHyfforddiant Dosbarth
COFRESTR

SYLFAEN PRINCE2

Trosolwg

Cynulleidfa a Rhagofynion

Amlinelliad o'r Cwrs

Atodlen a Ffioedd

ardystio

Sefydliad Prince2 2017

Mae PRINCE2® (Prosiectau Mewn Amgylcheddau Rheoledig), yn ddull rheoli prosiect a ddefnyddir yn eang sy'n eich llywio drwy'r holl hanfodion ar gyfer rhedeg prosiect llwyddiannus. Hyfforddiant sylfaenol PRINCE2 yn gurgaon yn ddull hyblyg ac wedi'i anelu at bob math o brosiect. Cwrs Sylfaen PRINCE2 Mae safon de facto yn cael ei ddatblygu a'i ddefnyddio'n helaeth gan lywodraeth y DU ac fe'i cydnabyddir yn eang yn y sector preifat, yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae'n ymgorffori arferion gorau wedi'u sefydlu a'u profi o ran rheoli prosiectau.

Objectives of Prince Foundation 2017 Training

 • Understand the scope, concept and purpose of PRINCE2 methodology
 • Understand and execute PRINCE2 processes, principles and themes
 • Understand the value and principles of a structured approach to project management
 • Equip the Project Manager with knowledge to apply PRINCE2 to projects

Cynulleidfa Fwriedir

Sefydliadau neu Unigolion yn gweld yr angen am ddull rheoledig o reoli prosiectau. Rheolwyr prosiect, ymgynghorwyr a staff cymorth sydd angen dealltwriaeth gynhwysfawr o bob agwedd ar gylch bywyd y prosiect ynghyd â'r dogfennau rheoli allweddol y dylid eu creu yn ystod pob cam o brosiect.

Rhagofynion

Gwybodaeth Gyffredinol am Reoli Prosiectau.

Course Outline Duration: 2 Days

Modiwl 1 - Deall cysyniadau allweddol sy'n ymwneud â phrosiectau a PRINCE2

 • diffiniad a nodweddion prosiect
 • y chwe agwedd ar berfformiad y prosiect sydd i'w rheoli
 • elfennau integredig PRINCE2: egwyddorion, themâu, prosesau ac amgylchedd y prosiect
 • beth sy'n gwneud prosiect yn brosiect PRINCE2

1.2 Disgrifiwch:

 • nodweddion a manteision PRINCE2
 • y cyd-destun cwsmer / cyflenwr y mae PRINCE2 wedi'i seilio arno

Modiwl 2 - Deall sut mae'r egwyddorion PRINCE2 yn tanategu'r dull PRINCE2

2.1 Eglurwch yr egwyddorion PRINCE2:

 • parhad cyfiawnhad busnes
 • dysgu o brofiad
 • rolau a chyfrifoldebau diffiniedig
 • rheoli fesul cam
 • rheoli yn ôl eithriad
 • canolbwyntio ar gynhyrchion
 • wedi'u teilwra i weddu i'r prosiect

2.2 Esboniwch pa agweddau ar brosiect y gellir eu teilwra, pwy sy'n gyfrifol, a sut mae teilwra'r penderfyniadau'n cael eu dogfennu

Modiwl 3 - Deall themâu PRINCE2 a sut y cânt eu cymhwyso trwy'r prosiect

3.1.1 Esboniwch bwrpas:

 • thema'r achos busnes
 • achos busnes, dull rheoli budd-daliadau

3.1.2 Disgrifiwch y gofynion gofynnol PRINCE2 ar gyfer cymhwyso'r thema achos busnes

3.1.3 Diffinio cysyniadau allweddol sy'n gysylltiedig â chyfiawnhad busnes, a'r gwahaniaethau rhyngddynt: allbynnau, deilliannau, budd-daliadau a di-fudd-daliadau

3.2.1 Esboniwch bwrpas:

 • thema'r sefydliad
 • dull rheoli cyfathrebu

3.2.2 Disgrifiwch beth mae PRINCE 2 yn ei gwneud yn ofynnol, o leiaf, ar gyfer cymhwyso thema'r sefydliad

3.2.3 Disgrifiwch rôl a chyfrifoldebau:

 • bwrdd prosiect
 • gweithredol
 • uwch ddefnyddiwr
 • uwch gyflenwr
 • sicrwydd prosiect
 • awdurdod newid
 • Rheolwr Prosiect
 • rheolwr tîm
 • cefnogaeth prosiect

gan gynnwys pa rolau y gellir eu cyfuno

3.2.4 Esboniwch gysyniadau allweddol sy'n gysylltiedig â sefydliad:

 • rhanddeiliaid
 • y tri diddordeb prosiect a sut mae'r rhain yn cael eu cynrychioli o fewn y pedwar lefel rheoli

3.3.1 Esboniwch bwrpas:

 • y thema ansawdd (8.1),
 • disgrifiad o'r cynnyrch, disgrifiad o'r prosiect prosiect, dull rheoli ansawdd, cofrestr ansawdd

3.3.2 Disgrifiwch y gofynion gofynnol PRINCE2 ar gyfer cymhwyso'r ansawdd iddynt

3.3.3 Esboniwch gysyniadau allweddol sy'n gysylltiedig ag ansawdd, a'r gwahaniaethau rhyngddynt:

 • cynllunio ansawdd a rheolaeth ansawdd
 • sicrwydd prosiect a sicrhau ansawdd
 • disgwyliadau ansawdd cwsmeriaid a meini prawf derbyn

3.4.1 Esboniwch bwrpas:

 • thema'r cynlluniau
 • cynllun prosiect, cynllun llwyfan, cynllun eithriad, cynllun tîm

3.4.2 Disgrifiwch y gofynion gofynnol PRINCE2 ar gyfer cymhwyso thema'r cynlluniau

3.4.3 Dwyn i gof y camau yn:

 • yr ymagwedd a argymhellir at gynllunio, gan gynnwys
 • yr ymagwedd a argymhellir tuag at ddiffinio a dadansoddi'r cynhyrchion ac esbonio:
 • y ffactorau i'w hystyried wrth strwythuro'r prosiect yn gamau rheoli

3.5.1 Esboniwch bwrpas:

 • y thema risg, gan gynnwys pwrpas cyllideb risg
 • dull rheoli risg, cofrestr risg

3.5.2 Disgrifiwch y gofynion gofynnol PRINCE2 ar gyfer cymhwyso'r thema risg.

3.5.3 Diffinio cysyniadau allweddol sy'n gysylltiedig â risg, a'r gwahaniaethau rhyngddynt:

 • risg: bygythiad neu gyfle
 • mathau o ymatebion risg a argymhellir
 • perchennog risg a gweithredu risg
 • achos, digwyddiad ac effaith
 • tebygolrwydd risg, effaith risg ac agosrwydd risg

3.5.4 Disgrifiwch y weithdrefn rheoli risg a argymhellir

3.6.1 Esboniwch bwrpas:

 • y thema newid, gan gynnwys pwrpas cyllideb newid
 • dull rheoli newid, cofnod eitem cyfluniad, cofrestr materion, adroddiad materol, cyfrif statws cynnyrch

3.6.2 Disgrifiwch y gofynion sylfaenol PRINCE2 ar gyfer cymhwyso'r thema newid.

3.6.3 Disgrifiwch:

 • mathau o fater
 • y mater a argymhellir a'r weithdrefn rheoli newid.

3.7.1 Esboniwch bwrpas:

 • thema'r cynnydd
 • y log dyddiol, log gwersi, adroddiad gwersi, pecyn gwaith, adroddiad diwedd cam, adroddiad prosiect terfynol, adroddiad gwirio, adroddiad amlygu, adroddiad eithriad.

3.7.2 Disgrifiwch y gofynion gofynnol PRINCE2 ar gyfer cymhwyso thema'r cynnydd.

3.7.3 Esbonio cysyniadau allweddol sy'n gysylltiedig â chynnydd:

 • rheolaethau sy'n cael eu gyrru gan yr achlysur a gyrru ar amser
 • goddefgarwch ac eithriadau, gan gynnwys sut y gosodir goddefgarwch ac adroddir am eithriadau

Modiwl 4 - Deall prosesau PRINCE2 a sut y cânt eu cynnal trwy gydol y prosiect

4.1 Esbonio pwrpas y prosesau PRINCE2:

 • cychwyn prosiect, gan gynnwys diben briff y prosiect,
 • gan gyfarwyddo prosiect, gan gynnwys pwrpas dogfennaeth cychwyn y prosiect (PID),
 • cychwyn prosiect,
 • rheoli cam,
 • rheoli cyflenwi cynnyrch,
 • rheoli ffin llwyfan,

cau prosiect.

Hyd y Cwrs: Dyddiau 2

Digwyddiadau i ddod

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

Ysgrifennwch atom yn info@itstechschool.com a chysylltwch â ni ar + 91-9870480053 am bris y cwrs a chost ardystio, amserlen a lleoliad

Gadewch i ni Gofyn

Am ragor o wybodaeth yn garedig Cysylltwch â Ni


adolygiadau