ΤύποςΕκπαίδευση στην τάξη
ΜΗΤΡΩΟ

PRINCE2 FOUNDATION

Επισκόπηση

Ακροατήριο & Προϋποθέσεις

Περίγραμμα μαθήματος

Πρόγραμμα & Τέλη

Πιστοποίηση

Ίδρυμα Prince2 2017

Το PRINCE2® (Έργα σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα) είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος διαχείρισης έργου που σας περιηγεί σε όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση ενός επιτυχημένου έργου. PRINCE2 κατάρτιση θεμέλια σε gurgaon είναι μια ευέλικτη μέθοδος και απευθύνεται σε όλα τα είδη έργων. Εκπαιδευτικό υπόβαθρο PRINCE2 είναι ένα de facto πρότυπο που αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται εκτενώς από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και αναγνωρίζεται ευρέως και χρησιμοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και διεθνώς. Ενσωματώνει καθιερωμένες και αποδεδειγμένες βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση έργων.

Objectives of Prince Foundation 2017 Training

 • Understand the scope, concept and purpose of PRINCE2 methodology
 • Understand and execute PRINCE2 processes, principles and themes
 • Understand the value and principles of a structured approach to project management
 • Equip the Project Manager with knowledge to apply PRINCE2 to projects

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οργανισμούς ή ιδιώτες που βλέπουν την ανάγκη για μια ελεγχόμενη προσέγγιση στη διαχείριση των έργων. Οι διαχειριστές έργων, οι σύμβουλοι και το προσωπικό υποστήριξης χρειάζονται μια ολοκληρωμένη κατανόηση όλων των πτυχών του κύκλου ζωής του έργου μαζί με τα βασικά έγγραφα διαχείρισης που πρέπει να δημιουργηθούν σε κάθε στάδιο ενός έργου.

Προϋποθέσεις

Γενικές γνώσεις διαχείρισης έργων.

Course Outline Duration: 2 Days

Ενότητα 1 - Κατανόηση βασικών εννοιών σχετικά με τα έργα και το PRINCE2

 • τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά ενός έργου
 • να διαχειριστούν τις έξι πτυχές της απόδοσης του έργου
 • τα ολοκληρωμένα στοιχεία του PRINCE2: αρχές, θέματα, διαδικασίες και το περιβάλλον του έργου
 • τι κάνει ένα έργο ένα έργο PRINCE2

1.2 Περιγράψτε:

 • τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του PRINCE2
 • το πλαίσιο πελάτη / προμηθευτή στο οποίο βασίζεται το PRINCE2

Ενότητα 2 - Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο βασίζονται οι αρχές PRINCE2 στη μέθοδο PRINCE2

2.1 Εξηγήστε τις αρχές PRINCE2:

 • συνεχιζόμενη επιχειρησιακή αιτιολόγηση
 • μάθετε από την εμπειρία
 • ορισμένους ρόλους και ευθύνες
 • διαχείριση σταδιακά
 • διαχείριση κατά εξαίρεση
 • εστίαση στα προϊόντα
 • προσαρμοσμένο στο σχέδιο

2.2 Εξηγήστε ποιες πτυχές ενός έργου μπορούν να προσαρμοστούν, ποιος είναι υπεύθυνος και πώς τεκμηριώνονται οι αποφάσεις προσαρμογής

Ενότητα 3 - Κατανοήστε τα θέματα PRINCE2 και πώς εφαρμόζονται σε όλο το έργο

3.1.1 Εξηγήστε τον σκοπό:

 • το θέμα της επιχειρηματικής υπόθεσης
 • επιχειρησιακή περίπτωση, προσέγγιση διαχείρισης των οφελών

3.1.2 Περιγράψτε τις ελάχιστες απαιτήσεις του PRINCE2 για την εφαρμογή του θέματος της επιχειρηματικής υπόθεσης

3.1.3 Καθορίστε τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την επιχειρησιακή αιτιολόγηση και τις διαφορές μεταξύ τους: τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα, τα οφέλη και τα οφέλη

3.2.1 Εξηγήστε τον σκοπό:

 • το θέμα της οργάνωσης
 • προσέγγιση διαχείρισης της επικοινωνίας

3.2.2 Περιγράψτε τι απαιτεί το PRINCE 2, τουλάχιστον, για την εφαρμογή του θέματος οργάνωσης

3.2.3 Περιγράψτε τον ρόλο και τις ευθύνες:

 • συμβούλιο έργου
 • εκτελεστικός
 • ανώτερος χρήστης
 • ανώτερος προμηθευτής
 • διασφάλιση του έργου
 • αλλαγή αρχής
 • διευθυντής έργου
 • διαχειριστής ομάδας
 • υποστήριξη του έργου

συμπεριλαμβανομένων των ρόλων που μπορούν να συνδυαστούν

3.2.4 Εξηγήστε βασικές έννοιες που σχετίζονται με την οργάνωση:

 • ενδιαφερομένων
 • τα τρία ενδιαφέροντα του έργου και το πώς αυτά αντιπροσωπεύονται στα τέσσερα επίπεδα διοίκησης

3.3.1 Εξηγήστε τον σκοπό:

 • το θέμα της ποιότητας (8.1),
 • περιγραφή του προϊόντος, περιγραφή του προϊόντος του έργου, προσέγγιση διαχείρισης ποιότητας, μητρώο ποιότητας

3.3.2 Περιγράψτε τις ελάχιστες απαιτήσεις του PRINCE2 για την εφαρμογή της ποιότητας

3.3.3 Εξηγήστε βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ποιότητα και τις διαφορές μεταξύ τους:

 • ποιοτικού σχεδιασμού και ποιοτικού ελέγχου
 • τη διασφάλιση του έργου και τη διασφάλιση της ποιότητας
 • τις προσδοκίες ποιότητας των πελατών και τα κριτήρια αποδοχής

3.4.1 Εξηγήστε τον σκοπό:

 • το θέμα των σχεδίων
 • σχέδιο προγράμματος, σχέδιο σκηνής, σχέδιο εξαίρεσης, σχέδιο ομάδας

3.4.2 Περιγράψτε τις ελάχιστες απαιτήσεις του PRINCE2 για την εφαρμογή του σχεδίου

3.4.3 Ανακαλέστε τα βήματα:

 • η συνιστώμενη προσέγγιση στον προγραμματισμό, συμπεριλαμβανομένης
 • τη συνιστώμενη προσέγγιση για τον ορισμό και την ανάλυση των προϊόντων και εξηγεί:
 • τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρθρωση του έργου σε στάδια διαχείρισης

3.5.1 Εξηγήστε τον σκοπό:

 • το θέμα κινδύνου, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού ενός προϋπολογισμού κινδύνου
 • προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου, μητρώο κινδύνων

3.5.2 Περιγράψτε τις ελάχιστες απαιτήσεις του PRINCE2 για την εφαρμογή του θέματος κινδύνου.

3.5.3 Καθορίστε τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις διαφορές μεταξύ τους:

 • ένας κίνδυνος: απειλή ή ευκαιρία
 • συνιστώμενων τύπων απόκρισης κινδύνου
 • ιδιοκτήτη κινδύνου και δράστη κινδύνου
 • αιτία, γεγονός και αποτέλεσμα
 • πιθανότητα κινδύνου, επικινδυνότητα και εγγύτητα

3.5.4 Περιγράψτε τη συνιστώμενη διαδικασία διαχείρισης κινδύνου

3.6.1 Εξηγήστε τον σκοπό:

 • το θέμα της αλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού ενός προϋπολογισμού αλλαγής
 • προσέγγιση ελέγχου αλλαγής, εγγραφή στοιχείων διαμόρφωσης, μητρώο έκδοσης, έκθεση έκδοσης, λογαριασμός κατάστασης προϊόντος

3.6.2 Περιγράψτε τις ελάχιστες απαιτήσεις του PRINCE2 για την εφαρμογή του θέματος αλλαγής.

3.6.3 Περιγράψτε:

 • τύπους έκδοσης
 • τη συνιστώμενη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου αλλαγής.

3.7.1 Εξηγήστε τον σκοπό:

 • το θέμα της προόδου
 • το ημερήσιο ημερολόγιο, το ημερολόγιο μαθημάτων, την αναφορά μαθημάτων, το πακέτο εργασίας, την τελική έκθεση, την τελική έκθεση του έργου, την αναφορά σημείου ελέγχου, την έκθεση αξιολόγησης, την αναφορά εξαιρέσεων.

3.7.2 Περιγράψτε τις ελάχιστες απαιτήσεις του PRINCE2 για την εφαρμογή του θέματος προόδου.

3.7.3 Εξηγήστε βασικές έννοιες που σχετίζονται με την πρόοδο:

 • οδηγούς που βασίζονται σε γεγονότα και καθοδηγούνται από το χρόνο
 • ανοχές και εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου οριοθέτησης των ανοχών και των εξαιρέσεων

Ενότητα 4 - Κατανόηση των διαδικασιών PRINCE2 και του τρόπου διεξαγωγής τους σε όλο το έργο

4.1 Εξηγήστε τον σκοπό των διαδικασιών PRINCE2:

 • ξεκινώντας ένα έργο, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της σύντομης εργασίας του έργου,
 • διευθύνει ένα έργο, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού της τεκμηρίωσης έναρξης του έργου (PID),
 • ξεκινώντας ένα έργο,
 • ελέγχοντας μια σκηνή,
 • διαχείριση της παράδοσης προϊόντων,
 • διαχείριση ενός ορίου σκηνής,

κλείνοντας ένα έργο.

Διάρκεια Μαθήματος: 2 Ημέρες

επερχόμενα γεγονότα

Δεν υπάρχουν επερχόμενες εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή.

Παρακαλούμε γράψτε μας στο info@itstechschool.com & επικοινωνήστε μαζί μας στο + 91-9870480053 για την τιμή του αγώνα και το κόστος, το χρονοδιάγραμμα & την τοποθεσία πιστοποίησης

Αφήστε μας ένα ερώτημα

Για περισσότερες πληροφορίες ευγενικά Επικοινωνήστε μαζί μας.


Κριτικές