ტიპისაკლასო სასწავლო
დარეგისტრირება

აუდიტორიის ISO 5

ISO 20000 აუდიტორთა მომზადების კურსები და სერტიფიკაცია

აღწერა

აუდიტორია და წინაპირობები

სერტიფიკაციის

ISO 20000 აუდიტორთა მომზადების კურსი

Clients request that their (internal or external) IT Service Providers can prove that they are able to provide the required service quality and have appropriate service management processes in place.Based on processes, ISO/IEC20000 is an internationally recognized standard for IT Service Management that specifies requirements for the service provider to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve an SMS. The requirements include the design, transition, delivery and improvement of services to fulfill agreed service requirements.

ISO / IEC20000- ის სერტიფიცირების სერტიფიკატი გადაეცემა რეგისტრირებული სერტიფიკაციის ორგანოების მიერ ჩატარებული აუდიტის შემდეგ, რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურების მიმწოდებლის დიზაინებს, დანერგვას და მართავს IT სერვისების მართვის სისტემას სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში. ISO / IEC 20000 აუდიტორის კურსის მიზანია უზრუნველყოს ITSM- ს საკმარისი ცოდნა და ISO / IEC 20000 სტანდარტის შინაარსი და მოთხოვნების ცოდნა სტანდარტის წინააღმდეგ აუდიტის ჩატარება.

კურსი მოიცავს სტანდარტული გამოცდის მეორე გამოცემა (ISO / IEC 20000-1: 2011), რომელიც აუქმებს და შეცვლის პირველ გამოცემა (ISO / IEC 20000-1: 2005).

ზოგიერთი ძირითადი განსხვავებაა:

 • ISO 9001- თან დაახლოება
 • ISO / IEC 27001- ის დაახლოება
 • საერთაშორისო გამოყენების ასახვის ტერმინოლოგიის შეცვლა
 • სხვა მხარეთა მიერ განხორციელებული პროცესების მმართველობის მოთხოვნების დაზუსტება
 • SMS- ის ფარგლების განსაზღვრისათვის საჭირო მოთხოვნების დაზუსტება
 • განმარტავს, რომ PDCA მეთოდოლოგია ვრცელდება SMS- ით, მათ შორის მომსახურების მართვის პროცესებსა და მომსახურებებზე
 • ახალი მოთხოვნების დანერგვა ახალი ან შეცვლილი მომსახურების დიზაინისა და გადაცემისათვის

სტუდენტები, რომლებიც დაესწრნენ ამ კურსს, წარმატებით მომზადდა ასოცირებული ISO / IEC 20000 აუდიტორის სერტიფიცირების ტესტირება.

Objectives of ISO 20000 for Auditors

ამ კურსის ბოლოს მოსწავლეს შეეძლება, გაიგოს ITSM- ის პრინციპები და ISO / IEC 20000 სტანდარტის მოთხოვნები, როგორ გამოიყენება IT- ს ტიპიური IT პროვაიდერის ორგანიზაციაში, ასევე სერტიფიცირების სქემის ძირითად ელემენტებთან ერთად.

კონკრეტულად, სტუდენტი მიხვდება:

 • ფონური ISO / IEC 20000
 • ნაწილების მოცულობა და მიზანი 1, 2, 3 და 5 ISO / IEC 20000 და როგორ შეიძლება გამოყენებულ იქნას აუდიტისა და სერტიფიცირების დროს
 • გამოყენებული ძირითადი ტერმინები და განმარტებები
 • მისი ზოგადი პრინციპები
 • ISO / IEC 20000-1- ის სტრუქტურა და გამოყენება
 • მოთხოვნები ISO / IEC 20000-1
 • გამოყენებისა და ფარგლების განსაზღვრის მოთხოვნები
 • შიდა და გარე აუდიტის, მათი საქმიანობისა და ასოცირებული ტერმინოლოგიის მიზანი
 • APMG სერტიფიკაციის ფუნქცია
 • ურთიერთობა საუკეთესო პრაქტიკასა და შესაბამის სტანდარტებს - კონკრეტულად ITIL ®, ISO 9001 და ISO / IEC 27001

Intended Audience for ISO 20000 for Auditors Course

 • შიდა აუდიტორებსა და ექსპერტ მრჩევლებს მომსახურების მენეჯმენტში
 • აუდიტორებს სურვილის შესრულება და მართვის სერვისის მართვის სისტემა (SMS) სერტიფიცირების აუდიტი
 • პროექტის მენეჯერები ან კონსულტანტები, რომელთაც სურთ სმს აუდიტის პროცესის სამაგისტრო პროგრამა
 • ორგანიზაციაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების შესაბამისობის მქონე პირები
 • ტექნიკური ექსპერტები სურვილის მომზადებას SMS- ის აუდიტის ფუნქციისთვის.

Prerequisites for ISO 20000 for Auditors Certification

ISO / IEC 20000- ის ფუნდამენტური გაგება და აუდიტის პრინციპების სრულყოფილი ცოდნა.

დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.


მიმოხილვა
სექცია 1შესავალი და სტანდარტი სტანდარტი
სექცია 2IT მენეჯმენტის პრინციპები
სექცია 3ISO / IEC 20000 სერტიფიცირების სქემა
სექცია 4ISO / IEC 20000 სტანდარტის შინაარსი
სექცია 5როგორ უჭერს მხარს ინსტრუმენტები სერტიფიცირებას
სექცია 6სერტიფიცირების დარგების განმარტება და გამოყენება