ტიპისაკლასო სასწავლო
დარეგისტრირება

ISO 20000 PRACTITIONER

ISO 20000 პრაქტიკოსი სასწავლო კურსი და სერტიფიცირება

აღწერა

აუდიტორია და წინაპირობები

სერტიფიკაციის

ISO 20000 პრაქტიკოსი სასწავლო კურსი

კლიენტები ითხოვენ, რომ მათი (შიდა ან გარე) სერვისის მიმწოდებლებს შეუძლიათ დაამტკიცონ, რომ მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ საჭირო მომსახურების ხარისხი და უზრუნველყონ შესაბამისი მომსახურების მართვის პროცესები. პროცესებზე დაყრდნობით, ISO / IEC20000 არის საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტი IT მომსახურების მენეჯმენტი რომელიც განსაზღვრავს სერვისის მიმწოდებლის მოთხოვნებს SMS- ის დაგეგმვის, დამკვიდრების, განხორციელების, მუშაობის, მონიტორინგის, განხილვის, შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების მიზნით. მოთხოვნები მოიცავს შეთანხმებული მომსახურების მოთხოვნების შესასრულებლად მომსახურების, დიზაინის, გადასვლის, მიწოდების და გაუმჯობესებას.

ISO / IEC20000 სერტიფიცირება გადაეცემა რეგისტრირებული სერტიფიკაციის ორგანოების მიერ ჩატარებული აუდიტის შემდეგ, რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურების მიმწოდებლის დიზაინებს, დანერგვას და მართავს IT მომსახურების მართვის სისტემას სტანდარტის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში.

ეს კურსი ითვალისწინებს ISO / IEC 20000- ის საკმარის ცოდნას და მის გამოყენებას, რათა შეძლონ ანალიზი და გამოიყენოს მიღებული ცოდნა მთელი რიგი ღონისძიებებით, რომლებიც ხელს შეუწყობს ორგანიზაციებს, რომლებიც შეესაბამება ნაწილი 1- ს მოთხოვნებს და ISO / IEC 20000 სერტიფიკაციის მიღწევას .

კურსი მოიცავს სტანდარტული გამოცდის მეორე გამოცემა (ISO / IEC 20000-1: 2011), რომელიც აუქმებს და შეცვლის პირველ გამოცემა (ISO / IEC 20000-1: 2005).

ზოგიერთი ძირითადი განსხვავებაა:

 • ISO 9001- თან დაახლოება
 • ISO / IEC 27001- ის დაახლოება
 • საერთაშორისო გამოყენების ასახვის ტერმინოლოგიის შეცვლა
 • სხვა მხარეთა მიერ განხორციელებული პროცესების მმართველობის მოთხოვნების დაზუსტება
 • SMS- ის ფარგლების განსაზღვრისათვის საჭირო მოთხოვნების დაზუსტება
 • განმარტავს, რომ PDCA მეთოდოლოგია ვრცელდება SMS- ით, მათ შორის მომსახურების მართვის პროცესებსა და მომსახურებებზე
 • ახალი მოთხოვნების დანერგვა ახალი ან შეცვლილი მომსახურების დიზაინსა და გადასვლისათვის

სტუდენტები, რომლებიც დაესწრნენ ამ კურსს, მზად არიან წარმატებით მიიღონ ასოცირებული ISO / IEC XXX პრაქტიკოსი სერტიფიცირების ტესტი.

მიზნებიISO 20000 პრაქტიკოსი ტრენინგი

ამ კურსის ბოლოს სტუდენტმა შეძლებს გაიგოს და შეძლოს ISO / IEC 20000- ის შინაარსი გაანალიზდეს ამჟამად სერტიფიცირებულ ორგანიზაციებში ან SMS- სთვის საწყის სერტიფიცირებისთვის მოსამზადებლად.

კერძოდ, სტუდენტი შეძლებს:

 • გაითვალისწინეთ სტანდარტის 1, 2, 3 და 5 ნაწილის მიზნები, გამოყენება და გამოყენება
 • ორგანიზაციის დახმარება და რეკომენდაციები ორგანიზაციის ISO / IEC 20000-1 და სერტიფიცირების შესაბამისად
 • გააზრება, ახსნა და ვურჩევ საკითხებზე გამოყენების, დასაშვებობისა და ფარგლების განმარტებასთან დაკავშირებით
 • გააზრება და ახსნა ISO / IEC 20000- ის და ITSM- ს შორის ურთიერთობის საერთო პრაქტიკასა და შესაბამის სტანდარტებში
 • ახსენით და გამოიყენე ნაწილი 1
 • ახსენით ტექნოლოგიებისა და ინსტრუმენტების გამოყენება SMS- ის განხორციელებისა და გაუმჯობესების მხარდასაჭერად, სერტიფიცირების მიღწევისა და ნაწილი XXX- ის შესაბამისობის დემონსტრირებაზე
 • ვურჩევ და დავეხმაროთ ISO / IEC 20000 სერტიფიცირების მზადყოფნის შეფასებას
 • აუმჯობესებს ხარვეზის ანალიზს, რომელიც მხარს უჭერს გაუმჯობესებისა და განხორციელების გეგმას
 • გაეცანით, შექმნას და გამოიყენოს მომსახურების მართვის გეგმა
 • მუდმივი გაუმჯობესების პროცესების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით ორგანიზაციებს დახმარება გაუწიეთ
 • მოამზადეთ ორგანიზაციები ISO / IEC 20000 სერტიფიცირების აუდიტისათვის APMG სერტიფიკაციის სქემის დებულების გამოყენებით.

ISO 20000 პრაქტიკის კურსის დამკვიდრებული აუდიტორია

ეს კვალიფიკაცია მიზნად ისახავს პროფესიონალების, მენეჯერების და კონსულტანტების, რომლებსაც გააჩნიათ საკვანძო როლი ISO / IEC 20000- ის საფუძველზე მომსახურების მართვის სისტემის წარმოებისა და / ან ოპერატიული მართვის პროცესში.

ISO 20000 პრაქტიკოსი სერტიფიკაციის წინაპირობები

მონაწილეებს უნდა ჰქონდეთ საბაზისო ცოდნა IT მომსახურების მართვის პრინციპებისა და პროცესების შესახებ.
ამ სფეროში ცოდნის ბაზა ისეთია, როგორიც არის კურსით მიღებულიITIL ® ფონდიანISO / IEC 20000 ფონდი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდით.


მიმოხილვა
სექცია 1დანერგვა და ფონდი ISO / IEC X სტანდარტისთვის
სექცია 2ISOIEC 20000 სერტიფიცირების სქემა
სექცია 3IT მომსახურების მენეჯმენტის პრინციპები
სექცია 4ISO / IEC 20000-1 (ნაწილი XX) მომსახურების მართვის სისტემის მოთხოვნები
სექცია 5ISO / IEC 20000-2 სახელმძღვანელო მითითება ნაწილი 1
სექცია 6ISO / IEC 20000 სერტიფიცირების მიღწევა
სექცია 7გამოყენების, სკოპინგის და დასაშვებობის საფუძველზე ISO / IEC 20000-3
სექცია 8მომზადება ფორმალური სერტიფიცირების, სრული და სათვალთვალო აუდიტისთვის
სექცია 9გამოცდის პრაქტიკა და მომზადება