កំណត់ហេតុផ្សេងៗ

DSC_0800
21 កញ្ញា 2017

បានបញ្ជូនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ITIL ចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញា - 16th ។

/
Posted by

សូមអបអរសាទរដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់អំពីការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ មូលនិធិ #ITIL v3  #training by #ITS

DSC_0795-700x400 បានបញ្ជូនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ ITIL ចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញា - 16 ។

DSC_0794-1-700x400 បានបញ្ជូនការបណ្តុះបណ្តាលមូលនិធិ ITIL ចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញា - 16 ។

DSC_0796-1-700x400 បានបញ្ជូនការបណ្តុះបណ្តាលមូលនិធិ ITIL ចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញា - 16 ។

DSC_0797-700x400 បានបញ្ជូនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ ITIL ចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញា - 16 ។

DSC_0801-3-700x400 បានបញ្ជូនការបណ្តុះបណ្តាលមូលនិធិ ITIL ចាប់ពីថ្ងៃទី 9 ខែកញ្ញា - 16 ។

មូលនិធិ ITIL #certification នៅ ដំណោះស្រាយបចេ្ចកវិទ្យាថ្មីៗ (ហ្គ្រោរោន)

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!