ബ്ലോഗ്

167300-OVI57-NNUMX
23 ഫെബ്രുവരി 2017

എന്താണ് AWS സർട്ടിഫിക്കേഷൻ?

/
പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്

AWS സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

AWS അസോസിയേറ്റ്-ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനും പരിശീലന കോഴ്സുകളും സൊല്യൂഷനുകൾക്കും ആർക്കിടെക്റ്റുകൾക്കും, SysOps അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർക്കും ഡവലപ്പർമാർക്കും. ഇന്നൊവേറ്റീവ് ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷൻസ് AWS വേണ്ടി സൊല്യൂഷൻസ് ആർക്കിടെക്റ്റുകളും DevOps എഞ്ചിനീയർമാരും പ്രൊഫഷണൽ-തല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

AWS പരിശീലന കോഴ്സുകളുടെയും സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെയും ലിസ്റ്റ്

സീനിയർ നം.വെബ്സൈറ്റ്മാസം
1http://www.stumbleupon.com/ജൂലൈ -29
2https://www.reddit.com/ജൂലൈ -29
3http://www.citeulike.org/ജൂലൈ -29
4https://delicious.com/ജൂലൈ -29
5http://www.pinterest.com/ജൂലൈ -29
6https://www.tumblr.com/ജൂലൈ -29
7https://www.diigo.com/ജൂലൈ -29
8http://slashdot.org/ജൂലൈ -29
9https://www.google.com/bookmarks/ജൂലൈ -29
10http://www.newsvine.com/ജൂലൈ -29
11http://digg.com/ജൂലൈ -29
12http://www.bibsonomy.org/ജൂലൈ -29
13http://tryengineeringnews.org/ജൂലൈ -29
14http://www.folkd.com/ജൂലൈ -29
15http://www.pearltrees.com/ജൂലൈ -29
16http://independencescience.co/ജൂലൈ -29
17http://www.hollywood2012.com/ജൂലൈ -29
18http://wegokiev.com/ജൂലൈ -29
19http://fossilafrica.com/ജൂലൈ -29
20http://kbrabbitry.com/ജൂലൈ -29
21http://www.bizsugar.com/ജൂലൈ -29
22http://www.iesa.co/ജൂലൈ -29
23http://www.fearsteve.com/ജൂലൈ -29
24http://ihaan.org/ജൂലൈ -29
25http://bosplus.org/ജൂലൈ -29
26http://esa-2013.com/ജൂലൈ -29
27http://immigrationlawpros.com/ജൂലൈ -29
28http://speedycon.org/ജൂലൈ -29
29http://utoms.org/ജൂലൈ -29
30http://atlhtml5.net/ജൂലൈ -29
31http://london8.net/ജൂലൈ -29
32http://wirefan.com/ജൂലൈ -29
33http://dictaf.net/ജൂലൈ -29
34http://jofrati.net/ജൂലൈ -29
35http://t3b-system.com/ജൂലൈ -29
36http://gardicanin.netജൂലൈ -29
37http://www.usefulenglish.netജൂലൈ -29
38http://relevare.net/ജൂലൈ -29
39http://todays1051.net/ജൂലൈ -29
40http://temateater.net/ജൂലൈ -29
41http://aixindashi.org/ജൂലൈ -29
42http://gen-eff.net/ജൂലൈ -29
43http://vtv10.com/ജൂലൈ -29
44http://youmob.com/ജൂലൈ -29
45http://tatvanstories.com/ജൂലൈ -29
46http://gardicanin.net/ജൂലൈ -29
47http://www.pixador.net/ജൂലൈ -29
48http://atlasassistans.net/ജൂലൈ -29
49http://www.usefulenglish.net/ജൂലൈ -29
50http://www.addusastory.com/ജൂലൈ -29
51https://dzone.comജൂലൈ -29
52http://bjwhj.com/ജൂലൈ -29
53http://url.org/ജൂലൈ -29
54http://cocosislandsnews.infoജൂലൈ -29
55http://www.jodohkita.info/ജൂലൈ -29
56http://www.airpim.biz/ജൂലൈ -29
57http://www.prbookmarks.com/ജൂലൈ -29
58http://www.bookmark4you.com/ജൂലൈ -29
59http://www.craftjuice.com/ജൂലൈ -29
60http://www.linkr.hu/ജൂലൈ -29
61http://www.acymca.net/ജൂലൈ -29
62http://www.designfloat.com/ജൂലൈ -29
63http://www.yemle.com/ജൂലൈ -29
64http://www.zariaetan.com/ജൂലൈ -29
65http://eugendorf.netജൂലൈ -29
66http://www.openfaves.com/ജൂലൈ -29
67http://www.sitejot.com/ജൂലൈ -29
68http://www.tourdion.com/ജൂലൈ -29
69http://www.postolia.com/ജൂലൈ -29
70http://www.addthismark.com/ജൂലൈ -29
71http://www.yoomark.com/ജൂലൈ -29

AWS സാങ്കേതിക എസ്സൻഷ്യലുകൾ:

AWS ബിസിനസ്സ് എസൻഷ്യസിലെ കോഴ്സ് AWS ക്ലൗഡ് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, ഒരു ക്ലൗഡ് സെലക്ഷൻ തന്ത്രത്തെ പരിശോധിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനുമുള്ള മികച്ച ലക്ഷ്യത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയും. AWS- ന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെ ഉയർച്ച, സുരക്ഷ, പണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കോഴ്സാണ്. ഫലപ്രദമായ ക്ലൗഡ് അനുഷ്ടാനത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു, ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഐടി, ഏറ്റെടുക്കൽ ഭാഗങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എ.ടി.എസ് സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ IT Cost management rehearses- ൽ മാറ്റം വരുത്താനാകുമെന്ന അവലോകനങ്ങൾ. #AWS പരിശീലനം

AWS - പരിഹാര വാസ്തുശില്പി:

AWS പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്ത വിതരണ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ള AWS സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് സൊലൂഷൻസ് ആർക്കിടെക്ട് - അസോസിയേറ്റ് പരീക്ഷയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്ന പരീക്ഷാ ആശയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു: AWS- ൽ അനുകൂലമായ, ഉയർന്ന പ്രവേശന ശേഷി, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതും വിന്യസിക്കുന്നതും. #AWS സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

AWS- ൽ ആർക്കിടെക്റ്റിങ്:

എ.ഡബ്ല്യു.എസ്. അടിസ്ഥാനമായ ഐ.ടി.എസ്.ഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എ.ഡബ്ല്യു.എസ്. AWS ക്ലൗഡ് ഉപയോഗിച്ചു മനസിലാക്കുന്നതിലൂടെ AWS സേവനങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും എങ്ങനെ ഈ സേവനങ്ങൾ ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിതമായ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കാമെന്നും ഈ കോഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. AWS- ൽ ആദായകരമായ ഐ.ടി.ക്രമീകരണങ്ങളെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ നന്നായി മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് AWS ക്ലൗഡ് മികച്ച പരിശീലനങ്ങളും നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി ഉദാഹരണങ്ങളും ഈ കോഴ്സ് നൽകുന്നു. ചില AWS ക്ലയന്റുകൾ അവരുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ, അവർ പ്രയോഗിച്ച ടെക്നിക്കുകളും സേവനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നത് കോഴ്സക്ച്വൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാം. #AWS പരിശീലന കോഴ്സുകൾ

GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!