Санал авахОнлайн курс
БҮРТГЭХ
PRINCE2 PREACTITIONER

Тойм

Үзэгч & урьдчилсан нөхцөл

Сургалтын тойм

Хуваарь & Шууд

Гэрчилгээний

Prince2 сан ба Практик 2017

PRINCE2® (Хяналттай орчинд хэрэгжиж буй төслүүд) нь амжилттай төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах бүх зүйлсийн тусламжтайгаар танд чиглэсэн өргөн хүрээний төслийн менежментийн арга юм. PRINCE2® нь уян хатан арга бөгөөд бүх төрлийн төслүүдэд зориулагдсан. PRINCE2® Сан болон Практик үйл ажиллагаа нь Их Британий Засгийн газраас өргөнөөр ашиглагдаж, хувийн хэвшлийнхнийг олон улсад хэрэглэдэг энэхүү стандартыг мэргэжлийн хүмүүстэй танилцуулах болно. Энэ нь төслийн менежментийн хүрээнд батлагдсан шилдэг туршлагуудыг агуулдаг. Энэ курс нь танд PRINCE2® Foundation болон PRINCE2® Практикт аль алинд нь бэлтгэх бөгөөд энэхүү гэрчилгээ авахын ач тус нь prince2 баталгаажуулалтын зардлаас хэт их гарах болно.

Objectives of Prince Foundation 2017 Training

 • Төслийн удирдлагын хэрэгцээ шаардлагыг ойлгох
 • PRINCE2 төслүүдийг төлөвлөж, зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх
 • Даалгаврыг төлөөлж, төслийг хяналттай байдлаар ажиллуулах
 • Төслийн эрсдэлийг үр дүнтэй удирдах нь теселд сергеер нелеелехгуй
 • Хүргүүлсэн төсөл нь шаардлагад нийцэж, байгууллагын ашиг тусыг хүртэхийг баталгаажуулах

Зорилтот сонсогчид

PRINCE2 certification is meant for managers and professionals who wish to acquire expertise in project management by applying certain guidelines and best practices as mentioned in PRINCE2 standard.

Шаардлагатай зүйл

Төслийн менежментийн ерөнхий мэдлэг.

Course Outline Duration: 3 Days

Module 1 - Төслүүд болон PRINCE2-тай холбоотой үндсэн ухагдахуунуудыг ойлгох

 • төслийн тодорхойлолт ба шинж чанар
 • Төслийн гүйцэтгэлийн зургаан асуудлыг зохицуулах
 • PRINCE2-ийн нэгдсэн элементүүд: зарчим, сэдэв, үйл явц, төслийн орчин
 • Ямар төслийг PRINCE2 төсөл болгох вэ?
 • PRINCE2-ийн онцлог, давуу тал
 • PRINCE2-д суурилсан худалдан авагч / ханган нийлүүлэгчийн орчин

Module 2 - PRINCE2 зарчим PRINCE2 аргыг хэрхэн дэмждэгийг ойлгох

 • PRINCE2 зарчмыг тайлбарла
 • Төслийг аль тохирох, хэн хариуцах, оёдлын шийдвэрийг хэрхэн баримтжуулсан талаар тайлбарлах

Module 3 - PRINCE2-ийн сэдвийг ойлгох, тэдгээрийг хэрхэн хэрэгжүүлдгийг ойлгох

Module 4 - PRINCE2 процессууд болон тэдгээрийг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг ойлгох

Module 5 - PRINCE2-ийн зарчмуудыг контексоор хэрэглээрэй

 • PRINCE2-ийн зарчмуудыг контекстын нөхцөлд судлах

Module 6 - PRINCE2-ийн сэдвүүдийн хүрээнд холбогдох зүйлсийг тохируулах, тохируулах

Module 7- PRINCE2 зарчмуудыг контексоор ашиглах

 • PRINCE2-ийн зарчмуудыг контекстын нөхцөлд судлах

Module 8 - PRINCE2-ийн сэдвүүдийн хүрээнд холбогдох зүйлсийг тохируулах, тохируулах

 • Бизнесийн хэрэглэлийн сэдэвт PRINCE2 шаардлагыг мөрдөж, дараахь зүйлийн талаархи ойлголтыг харуулах:
 • Бизнесийн хэрэглэлийн загварыг хэрэглэх хандлага нь үр дүнтэй бөгөөд зорилгод нийцсэн эсэхийг үнэлэх: хам сэдэв, PRINCE2 зарчим, сэдэвийн зорилго, шаардлага
 • Байгууллагын сэдэвт PRINCE2 шаардлагыг мөрдөж, дараахь зүйлийг ойлгосон байх
 • Байгууллагын сэдэвийг хэрэглэх хандлага нь үр дүнтэй бөгөөд зорилгодоо нийцсэн эсэхийг тодорхойлохын тулд: context, PRINCE2 зарчим, сэдэвийн зорилго, шаардлага
 • Чанарын сэдэвт PRINCE2 шаардлагуудыг хэрэглэж, дараахь зүйлийн талаархи ойлголтыг харуулах:
 • Чанарын загварыг хэрэглэх хандлага нь үр дүнтэй бөгөөд зорилгод нийцсэн эсэхийг үнэлэх: context, PRINCE2 зарчим, сэдэвийн зорилго, шаардлага
 • Төлөвлөгөөний сэдвийг хэрэглэхэд PRINCE2 шаардлагыг мөрдөж, дараахь зүйлийн талаархи ойлголтыг харуулах:
 • Төлөвлөгөөний сэдэвийг хэрэгжүүлэх арга барил нь үр дүнтэй, зорилготой нийцэж байгаа эсэхийг үнэлж дүгнэхдээ: context, PRINCE2 зарчим, сэдэвийн зорилго, шаардлага
 • PRINCE2-ийн шаардлагуудыг эрсдлийн сэдэвтэй болгох, дараахь зүйлийг ойлгосон байхыг шаардана:
 • Эрсдлийн сэдэвчилсэн зарчмыг хэрэглэх хандлага нь үр дүнтэй, зорилготой нийцэж байгаа эсэхийг үнэлж дүгнэнэ үү: context, PRINCE2 зарчим, сэдэвийн зорилго, шаардлага
 • Өөрчлөлтийн сэдвийг хэрэгжүүлэхэд PRINCE2 шаардлагуудыг хэрэглэж, дараах зүйлсийг ойлгох
 • Өөрчлөлтийн сэдэвийг хэрэглэх хандлага нь үр дүнтэй, зорилготой нийцэж байгаа эсэхийг үнэлж дүгнэхдээ: context, PRINCE2 зарчим, сэдэвийн зорилго, шаардлага
 • Процессыг хянах зорилгоор PRINCE2 шаардлагыг мөрдөж, дараахь зүйлийн талаархи ойлголтыг харуулах:
 • Явцын сэдэвийг хэрэгжүүлэх арга барил нь үр дүнтэй бөгөөд зорилготойгоор нийцэж байгаа эсэхийг үнэлж дүгнэхэд: context, PRINCE2 зарчим, сэдэвийн зорилго, шаардлага

Module 9 - PRINCE2 процессийн хүрээнд холбогдох үйл явцуудыг тохируулах (тохируулах)

 • Төслийн үйл явцыг эхлүүлэх, дараахь зүйлийг ойлгох:
 • Төслийн үйл явц / үйл ажиллагаа, үүрэг, хариуцлага нь үр дүнтэй бөгөөд зорилгод нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх: context, PRINCE2 зарчим, үйл явцын зорилго, зорилтууд
 • Төслийн процессын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх:
 • Төслийн процесс / үйл ажиллагаа, үүрэг хариуцлагыг чиглүүлэх, үр дүнтэй, үр дүнтэй байхыг анхаарч үзвэл: context, PRINCE2 зарчим, үйл явцын зорилго, зорилтууд
 • Төслийн процессын үйл ажиллагааг эхлүүлэх, дараахь зүйлийг ойлгох:
 • Төслийн үйл явц / үйл ажиллагаа, үүрэг, хариуцлага нь үр дүнтэй бөгөөд зорилгод нийцэх эсэхийг авч үзэхдээ: context, PRINCE2 зарчим, үйл явцын зорилго, зорилтууд
 • Үе шатын үйл ажиллагааг хянахдаа дараахь зүйлийг ойлгосон байх ёстой.
 • Үйл явц, үйл ажиллагаа, үүрэг, хариуцлагыг хяналттай байлгахын тулд үр дүнтэй, зорилгодоо нийцэж буй эсэхийг үнэлэх: PRINCE2 зарчмууд, үйл явцын зорилго, зорилтууд
 • Бүтээгдэхүүний хүргэх үйл явцыг удирдах үйл ажиллагааг гүйцэтгэх, дараах зүйлсийн талаар ойлголттой болох: • Холбогдох холбогдох арга хэмжээг санал болгосон үүрэг, хариуцлага • Загваруудыг хэрхэн хэрэглэх талаар
 • Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх процесс / үйл ажиллагаа, үүрэг хариуцлага, үүрэг хариуцлага нь үр дүнтэй бөгөөд зорилгод нийцсэн эсэхийг тодорхойлохын тулд дараах зүйлсийг анхаарч үзээрэй: context, PRINCE2 зарчим, үйл явцын зорилго, зорилтууд

Module 10 (үргэлжлэл) - PRINCE2 процессийн холбогдох асуудлуудыг хэрэглэх (болон тохируулах) нөхцөлд

 • Үе шатын үйл явцыг удирдан явуулж, дараах зүйлсийн талаар ойлголттой болох
 • Үе шатуудын үйл явц / үйл ажиллагаа, үүрэг хариуцлагыг үр ашигтай, тохиромжтой байдлаар авч үзэхдээ: context, PRINCE2 зарчим, үйл явцын зорилго, зорилтыг үнэлэх
 • Төслийн үйл явцыг хаах ажлыг гүйцэтгэх, дараахь зүйлийг ойлгох:
 • Төслийн үйл явц / үйл ажиллагаа, үүрэг, хариуцлага, үйл ажиллагааг хаах зорилготой үр дүнтэй, зорилгодоо нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх: PRINCE2 зарчим, үйл явцын зорилго, зорилтууд

Хугацааны курс: 3 өдрүүд

Энэ цаг удахгүй болох үйл явдал алга.

Бидэн дээр бичнэ үү info@itstechschool.com & 91-9870480053 дээр бидэнтэй холбоо бариарай

Биднийг хайж хайх

Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл Холбоо барих.