प्रकारकक्षाको प्रशिक्षण
दर्ता

आगामी घटनाहरू

  1. Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (19th November 2018)

    नोभेम्बर 19 - नोभेम्बर 22
  2. 20741 Networking with Windows Server 2016 (19th November 2018)

    नोभेम्बर 19 - नोभेम्बर 23
  3. ITIL Intermediate Service Design (SD XCHARX 24th November 2018)

    नोभेम्बर 24 - नोभेम्बर 25