බ්ලොග්

AngularJS Controller

පලකරන්නා මත12 ඔක්තෝබර් 2018
What is the role of Controller in AngularJS? Data flow in the application is maintained by controllers in AngularJS. In general terms, AngularJS Controller is a JavaScript object which is basically used to maintain the flow of data in the angular application. To make a controller we will use ng-controller directive. Let us understand by a simple example:- For Example:  <div ng-app=”myModule” ng-controller=”myController”> First Name: <input type=”text” ng-model=”firstName”><br> Last Name: <input type=”text” ng-model=”lastName”><br>...
වැඩිදුර කියවන්න

AngularJS – Data Binding

පලකරන්නා මත12 ඔක්තෝබර් 2018
What is data binding in AngularJS? AngularJS application is displayed in Hyper Text Markup Language container which is also representing a view. Data Binding is simply used to communication between view and model. For Example :   <div ng-app=XCHARXNewModuleXCHARX ng-controller=XCHARXNewControllerXCHARX> <p ng-bind=XCHARXstudentNameXCHARX></p> </div> <script> var app = angular.module(XCHARXNewModuleXCHARX, []); app.controller(XCHARXmyCtrlXCHARX, function($scope) { $scope.studentName = XCHARXalokXCHARX; $scope.studentId = “1XCHARX; }); </script> Output: XCHARX alok...
වැඩිදුර කියවන්න

5 ITIL misconceptions that have mislead generations

පලකරන්නා මත27 සැප්තැම්බර් 2018
ITIL and ITSM have been hemmed in by mysteries, misconceptions, and myths, though some of them are true. I am here to clarify what is fact and what is fiction? This post will clearly take you deep into ITIL. ITIL is only applicable to operations Though this was right to some extent, as mentioned in version two of the ITIL books. After the release of...
වැඩිදුර කියවන්න

Microsoft Certifications Vs Cisco Certifications

පලකරන්නා මත18 සැප්තැම්බර් 2018
The two noteworthy certification goliaths for IT experts are Microsoft and Cisco. They offer an extensive variety of certifications for people who wish to achieve capability in Information Technology and Networking. The tremendous rundown of certifications offered from both the brands frequently make the applicants baffled in picking the most reasonable certification. With these fluctuated alternatives, they end up lost in making sense of the...
වැඩිදුර කියවන්න

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය පිළිබඳ හැඳින්වීම: දදේනි, කුමන, විට, ඇයි, සහ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය

පලකරන්නා මත23 අගෝස්තු 2018
යුරෝපීය සංගමයේ (යුරෝපීය) සාමාජිකයන් වන යුරෝපා සංගමයේ සාමාජිකයින් වන යුරෝපා සංගමය හා යුරෝපීය සංගමයේ රටවල සේවාදායකයින් සිටින රටවල සියලු රටවල් වල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය පිළිබඳව ඉගෙන ගත යුත්තේ ඇයි? යුරෝපීය සංගමයේ (යුරෝපීය) සාමාජිකයන් වන යුරෝපා සංගමයේ සාමාජික රටවල් සහ යුරෝපීය සංගමයේ සේවය කරන රටවල් ...
වැඩිදුර කියවන්න

PRINCE2 ක්රමවේදය

පලකරන්නා මත03 අගෝස්තු 2018
2 කුමරු යනු ව්යාපෘති කළමනාකරණ ක්රමයකි. 2 කුමරු ඕනෑම කර්මාන්තයකට නොතකා ඕනෑම ව්යාපෘතියකට යෙදිය හැකිය. 2 ප්රින්ස් ඩී.එන්.ඩී.කේ. පිළිබඳ අදහස් දක්වයි නිෂ්පාදන ක්රියාකාරකම් @ පරායත්තතා ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම උපලේඛන පිළියෙල කිරීම ලේඛනය සහ ඉහත සියල්ලම 2 ප්රින්ස් කුමරුගේ අවදානම විශ්ලේෂණය කිරීම වැදගත් වන අතර එය පුද්ගලයෙකු සහ ඔබේ සංවිධානයක් ලෙස ඔබට ප්රයෝජනවත් වේ. 2 පරීක්ෂණය සහ සහතික කිරීමේ ක්රියාවලියේ ප්රින්ස් ...
වැඩිදුර කියවන්න
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!