වෘත්තීය අවස්ථා

Are you interested in an exciting career opportunity with one of the largest independent IT and business skills education providers in the world? We are a global company going through a dynamic transformation and we want talented individuals to join us on our journey of innovation and growth. We are looking for energetic professionals who enjoy working with an award-winning team in a spirited, cutting-edge environment. Our employees are our most valuable asset and the source of our ingenuity.

වර්ධන අවස්ථා සහ ආකර්ෂණීය වන්දි සහ ප්රතිලාභ පැකේජයක් සමඟ අපි දැඩි කාර්යයන් හා අභිලාෂයන් අපි අගය කරමු. ඔබට වෙනසක් කිරීමට හා විනෝද වීමට ඔබට අවශ්යද? ඉන් පසුව නවෝත්පාදන තාක්ෂණ විසඳුම් සඳහා අපි නව්යකරණයට ආචාර කරමු.

ITS is an equal opportunity and affirmative action employer. If you need accommodations for any part of the employment process because of a disability, please send an email to info@itstechschool.com or call describing the nature of your request.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!