වර්ගයඔන්ලයින් පාඨමාලා
REGISTER
නිල් කොට් වෙබ් යෙදුම් ප්රතිවිකුණුම් ප්රොක්සිය

දළ විශ්ලේෂණය

ප්රේක්ෂකයන් සහ පූර්ව අවශ්ය දේවල්

පාඨමාලාවේ විස්තරය

කාලසටහන සහ ගාස්තු

සහතික

නිල් කෝට් WEB APPLICATION REVERSE PROXY

බ්ලූ කෝට් වෙබ් යෙදුම් ප්රතිවිකුණුම් ප්රොක්සි පාඨමාලාව යනු බ්ලොග් ප්රෝක්සි ප්රොයිය තුල Blue Coat ProxySG යෙදවීමේ මූලධර්ම අනුමත කිරීමට කැමති ජාලකරණ වෘත්තිකයන්ය. මෙම පාඨමාලාවට සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව, ශිෂ්යයාට හැකි වනු ඇත: ප්රතිලෝම ප්රොක්සි අර්ථ දැක්වීම ප්රතික්ෂිප්ත ප්රොක්සි ප්රකාරයේදී ProxySG භාවිතා කරන වාසි පැහැදිලි කරන්න. විවිධ ප්රතිවිකුණුම් ප්රොක්සි යෙදවුම් වර්ග හඳුනා ගන්න. ප්රතික්රියාකාරක ප්රතික්රියාකාරකයේ ProxySG හැසිරවීම HTTPS / SSL ප්රතිවිකුණුම් ප්රොක්සි කිරීම සඳහා යොමු සකසන්න. ප්රවේශ පාලනය, සත්යාපනය සහ තර්ජනය අවම කිරීම ProxySG ප්රතික්රියාකාරක ප්රකාරයේදී ප්රතිස්ථාපනය කරන්න.

අදහස් සබය

  • ProxySG ස්ථාපනය සහ පරිපාලනය සඳහා වගකීම් සහිත තොරතුරු තාක්ෂණ ජාලයක් හා ආරක්ෂක වෘත්තිකයින්.

පූර්ව අවශ්යය

  • Blue Coat Certified ProxySG පරිපාලක (BCCPA) පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීම.

පාඨමාලා කාලසටහන කාලය: 1 දිනය

  • වෙබ් යෙදුම් ප්රතිලෝම ප්රොක්සි හැඳින්වීම
  • ප්රතිවිකුණුම්
  • කේචය
  • ප්රවේශ පාලනය සහ අනන්යතා ප්රතිපත්ති
  • ප්රතිසම්පාදන නියුතු ආරක්ෂක යෙදවීම

කරුණාකර info@itstechschool.com හි අපට ලියන්න. පාඨමාලා මිල සහ සහතික කිරීමේ පිරිවැය, කාලසටහන සහ පිහිටීම සඳහා 91-9870480053 හි අප අමතන්න.

විමසීමක් අපව ඇදගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අප අමතන්න.


විචාර
ආශ්රිත යතුරුපුවරු