වර්ගයපන්ති කාමර පුහුණුව
REGISTER
පිරික්සුම් ස්ථාන සහතික කළ ආරක්ෂක පරිපාලක R80

චෙක්පත් ස්ථාන සහතික කළ ආරක්ෂක පරිපාලක R80 පුහුණු පාඨමාලාව සහ සහතික කිරීම

දළ විශ්ලේෂණය

පූර්ව අවශ්යය

පාඨමාලාවේ විස්තරය

කාලසටහන සහ ගාස්තු

සහතික

චෙක්පත් ස්ථාන සහතික කළ ආරක්ෂක පරිපාලක R80 පුහුණු පාඨමාලාව

පිරික්සුම් ස්ථාන ආරක්ෂක පරිපාලනය R80 Checkpoint Security Gateway සහ කළමනාකරණ මෘදුකාංග තල සැකසීමට අවශ්ය මූලික සංකල්ප සහ කුසලතා පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙයි. මෙම පාඨමාලාවේදී, ඔබ ආරක්ෂිත ජාලයක් කළමනාකරණය කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම, ආරක්ෂිත ප්රොටොකෝලය උත්ශ්රේණි කිරීම සහ සැකසීම සහ අතථ්ය පෞද්ගලික ජාලයක් ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ඔබ ආරක්ෂිත ප්රතිපත්තියක් සැකසෙනු ඇත.

Prerequisites for Check Point Certified Security Administrator R80 Certification

මෙම පාඨමාලාවට සහභාගී වන අය සාමාන්ය දැනුමක් තිබිය යුතුය TCP / IP, වින්ඩෝස්, UNIX, ජාල තාක්ෂණය සහ අන්තර්ජාලය පිළිබඳ වැඩ දැනුම.

Course Outline Duration: 3 Days

  • මොඩියුලය 1: පිරික්සුම් ස්ථාන архитектура හැඳින්වීම
  • මොඩියුල 2: ආරක්ෂක ප්රතිපත්ති කළමනාකරණය
  • 3 මොඩියුලය: පිරික්සුම් ස්ථාන ආරක්ෂක විසඳුම්
  • මොඩියුලය 4: මාර්ග දෘශ්යතාව
  • මොඩියුලය 5: VPN මූලික සංකල්ප
  • මොඩියුලය 6: පරිශීලකගේ ප්රවේශය කළමනාකරණය කිරීම
  • 7 මොඩියුලය: ප්ලාස්ටර් XL සමඟ වැඩ කිරීම
  • මොඩියුලය 8: පරිපාලක කාර්ය සාධක ක්රියාත්මක කිරීම
  • මොඩියුල 9: SmartEvent වාර්තා

කරුණාකර info@itstechschool.com හි අපට ලියන්න. පාඨමාලා මිල සහ සහතික කිරීමේ පිරිවැය, කාලසටහන සහ පිහිටීම සඳහා 91-9870480053 හි අප අමතන්න.

විමසීමක් අපව ඇදගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අප අමතන්න.