වර්ගයපන්ති කාමර පුහුණුව
REGISTER

චෙක්පත් ස්ථාන සහතික කළ ආරක්ෂක විශේෂඥ (CCSE)

CCCE - Checkpoint සහතිකය ලද ආරක්ෂක විශේෂඥ පුහුණු පාඨමාලාව සහ සහතික කිරීම

දළ විශ්ලේෂණය

පූර්ව අවශ්යය

පාඨමාලාවේ විස්තරය

කාලසටහන සහ ගාස්තු

සහතික

CCCE - Checkpoint සහතිකය ලද ආරක්ෂක විශේෂඥ පුහුණු පාඨමාලාව

පිරික්සුම් ආරක්ෂක ආරක්ෂක ඉංජිනේරු Gaia OS මත පිරික්සුම් ස්ථාන ආරක්ෂණ පද්ධති කාර්යක්ෂමව ගොඩ නැංවීම, වෙනස් කිරීම, යෙදවීම හා දෝෂහරණය කිරීම සඳහා උගන්වනු ලබන උචිත 3-දින පාඨමාලාවකි. අපි අධ්යයනය කරනවා ගිනි පවුර ක්රියාවලි සහ පරිශීලක හා කර්නල් සැකසුම සහ රාජ්ය පරීක්ෂණය සමීපව බැලීම. මෙම විද්යාගාර සඳහා ආරක්ෂිත ද්වාරයන් සැකසීම, VPN ක්රියාත්මක කිරීම සහ වැඩි දියුණු කළ දෝශ නිරාකරණ කාර්යයන් ගිනි පවුර මත රඳා පවතී.

චෙක්පත් ස්ථාන සහතික කළ ආරක්ෂක විශේෂඥ (CCCE) සහතික කිරීම සඳහා පූර්වාවශ්යතා

ශක්තිමත් දැනුම CCSA

පාඨමාලා කාලසටහන කාලය: 3 දින

  • උඩු ගිනි පවුර
  • විධාන රේඛා පරිපාලනය
  • අත්තිකාරම් අතාත්වික පෞද්ගලික ජාලය
  • UTM විශේෂාංග
  • අත්තිකාරම් UTM විශේෂාංග
  • IDS / IPS
  • QOS
  • ක්ලස්ටරිං
  • වාර්තා

කරුණාකර අපට අපට ලියන්න info@itstechschool.com පාඨමාලා මිල සහ සහතික කිරීමේ පිරිවැය, කාලසටහන හා ස්ථානය සඳහා + 91-9870480053 හි අප හා සම්බන්ධ වන්න

විමසීමක් අපව ඇදගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අප අමතන්න.


විචාර