වර්ගයපන්ති කාමර පුහුණුව
REGISTER

Cyberoam Certified Network & Security Professional (CCNSP)

Cyberoam Certified Network & Security Professional (CCNSP) පුහුණු පාඨමාලාව සහ සහතික කිරීම

දළ විශ්ලේෂණය

පූර්ව අවශ්යය

පාඨමාලාවේ විස්තරය

කාලසටහන සහ ගාස්තු

සහතික

Cyberoam Certified Network & Security Professional (CCNSP) පුහුණු

එම CCNSP සහතික කිරීම පාඨමාලාවට අමතරව අභ්යන්තර ජාල තර්ජන සහ පරිශීලක ඉලක්කගත බාහිර තර්ජන හඳුනාගනිමින් පුද්ගලයින් ජාලකරණය හා ආරක්ෂක මූලධර්ම පිළිබඳ විශේෂඥ දැනුම ලබා දීම යෙදවීම සහ සයිබර්ඔම් අනන්යතාව මත පදනම් වූ UTM වින්යාසය. මෙම පාඨමාලාව පුළුල් වූ නමුත් සැබෑ ලෝක දර්ශන සමඟ අනුගමනය කිරීමට පහසු වන අතර අපේක්ෂා කරන ආරක්ෂක වෘත්තිකයන්ට ප්රායෝගික වටිනාකමක් ලබා දීම.

Cyberoam Certified Network & Security Professional (CCNSP) සහතික කිරීම සඳහා පූර්වඅවයාවන්

 • මෙහෙයුම් පද්ධති දැනුම
 • ජාලකරණය පිළිබඳ මූලික කරුණු
 • ප්රොටොකෝලය පිළිබඳ දැනුම
 • HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP
 • TCP / IP ප්රොටොකෝලය
 • ජාල ආරක්ෂණ මූලධර්ම

පාඨමාලා කාලසටහන කාලය: 3 දින

 • මොඩියුල-1: ජාලකරණය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ මූලික කරුණු
 • මොඩියුල-2: Cyberoam අනන්යතාව මත පදනම් වූ UTM
 • මොඩියුල-3: සයිබර්ඕම් නිෂ්පාදන
 • මොඩියුල-4: ෆයර්වෝල්
 • මොඩියුල-5: පරිශීලක සත්යාපනය
 • මොඩියුල-6: අන්තර්ගත ෆිල්ටර්
 • මොඩියුල-7: ගේට්වේ වයිරස් / ස්පෑම්-ස්පෑම්
 • මොඩියුල-8: ඇඟිලි නිවාරණ පද්ධතිය
 • මොඩියුල-9: අතථ්ය පෞද්ගලික ජාලය (VPN)
 • මොඩියුල-10: බහුකාර්ය කළමණාකරු
 • මොඩියුල-11: මාර්ගගත කිරීම
 • මොඩියුල-12: සාමාන්ය පරිපාලනය

කරුණාකර info@itstechschool.com හි අපට ලියන්න. පාඨමාලා මිල සහ සහතික කිරීමේ පිරිවැය, කාලසටහන සහ පිහිටීම සඳහා 91-9870480053 හි අප අමතන්න.

විමසීමක් අපව ඇදගන්න

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අප අමතන්න.


විචාර