වර්ගයපන්ති කාමර පුහුණුව
REGISTER

ISO-IEC 20000 පදනම

ISO / IEC 20000 පදනම පුහුණු පාඨමාලාව සහ සහතික කිරීම

විස්තර

ප්රේක්ෂකයන් සහ පූර්ව අවශ්ය දේවල්

සහතික

ISO / IEC 20000 පදනම පුහුණු පාඨමාලාව හැදින්වීම

මෙම ප්රමිතිගත ISO / IEC 20000 පදනමේ පාඨමාලාවේ මූලික සුදුසුකම් සඳහා අපේක්ෂකයින් සූදානම් කරයි. ISO / IEC 20000-1 හි අන්තර්ගත සහ අවශ්යතා පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට අවශ්ය දැනුම සපයයි. තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා කළමනාකරණය සඳහා වන 2011 ජාත්යන්තර ප්රමිතිය (ITSM). ISO / IEC 20000-1 වෙත ISO සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා ISO / IEC 20000 සහතිකය ලබා ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය කරන සේවාවන් සැපයීමට ආයතනය විසින් අනුගමනය කරනු ලබන ක්රමවේදයන් සොයා ගත හැකි ආකාරය සොයා බලන්න. තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා කළමනාකරණය (ITSM) පිළිගත හැකි ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් යුත් කළමනාකරණය කරන ලද සේවා සැපයීම සඳහා අවශ්ය වන තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා කළමනාකරණ පද්ධතිය (SMS) පිළිබඳ තොරතුරු අවශ්ය වන අතර එය සම්මත ප්රමිති සමග අනුකූල වන ආකාරය පෙන්වන ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් සපයයි.

මෙම 3 දින පාඨමාලාව ISO / IEC 20000 පිළිබඳව පදනම් මට්ටමේ දැනුම පෙන්නුම් කිරීමට සහ සාමාන්ය තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා සැපයුම් ආයතනයක භාවිතා කිරීම සඳහා අපේක්ෂා කරන අය වේ. මෙම සුදුසුකම් මගින් බාහිර විගණන නිලධාරීන්, උපදේශකවරුන් හෝ සේවා සැපයුම් ආයතනයක ප්රමිතිය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වගකීම දරනු ලබන උසස් මට්ටමේ දැනුම ලබා නොදෙනු ඇත. විගණකවරුන්, උපෙද්ශකවරුන් සහ කියාකාරීන් සම්මතෙය් භාවිතය පිළිබඳව වැඩි විස්තර සපයන APMG වෘත්තිකයා ෙහෝ විගණන පාඨමාලා සලකා බැලීමට පුළුවන. පාඨමාලාව අවසානයේ දී විකල්ප තේරීම් විභාගයක් වන APMG සහතික විභාගය පැවැත්විය හැකිය.

ISO / IEC 20000 පදනම පුහුණු කිරීමේ අරමුණු

මෙම පාඨමාලාවේ අවසානයේදී ISO / IEC 20000 ප්රමිතිය, විෂය පථ සහ ඉහළ මට්ටමේ අවශ්යතා තේරුම් ගැනීමට හැකි වනු ඇත, සාමාන්ය තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා සැපයුම් ආයතනයක භාවිතා කරන ආකාරය, සහතිකකරණ ක්රියාවලියේ ප්රධාන අංගයන් . විශේෂයෙන්ම ශිෂ්යයා තේරුම් ගනීවි:

 • ISO IEC 20000 සඳහා පසුබිම
 • XECXX, 1, 2 සහ 3 යන කොටස් වල විෂය පථය සහ අරමුණ ISO IEC 5 හි භාවිතා වන ආකාරය සහ ඒවා භාවිතා කළ හැකි ආකාරය
 • භාවිතා කළ ප්රධාන නියමයන් සහ නිර්වචන
 • කෙටි පණිවිඩයක් සඳහා අවශ්ය මූලික අවශ්යතා සහ අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීමේ අවශ්යතාව
 • සාමාන්ය තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා සැපයුම්කරුවන්ගේ ප්රායෝගික ක්රියාකාරකම්, ඒවායේ අරමුණු සහ උසස් මට්ටමේ අවශ්යතා
 • අදාළත්වය හා විෂය පථ අවශ්යතා
 • අභ්යන්තර හා බාහිර විගණන කාර්යයන්, ඒවායේ ක්රියාකාරිත්වය හා ආශ්රිත පාරිභාෂිතයේ අරමුණ
 • APMG සහතික කිරීමේ වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම
 • හොඳ පුරුදු හා අදාළ ප්රමිති සමග සම්බන්ධතාවය

ISO / IEC 20000 පදනම් පාඨමාලාව සඳහා අපේක්ෂිත ප්රේක්ෂකයින්

ISO / IEC 20000 ප්රමිතිය හා එහි අන්තර්ගතය පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් අවශ්ය වන අභ්යන්තර හා බාහිර සේවා සැපයුම් සංවිධානවල කාර්ය මණ්ඩලය ඉලක්ක කර තිබේ. එය සපයනු ලැබේ:

 • සේවා අයිතිකරුවන්, ක්රියාවලි හිමිකරුවන් සහ වෙනත් සේවා කළමනාකරණය ISO / IEC 20000 ප්රමිතිය පදනම් කරගත් සේවා කළමණාකරණය පිළිබඳ අවබෝධයක් හා අවබෝධයක් සහිත කාර්ය මණ්ඩලය
 • ISO / IEC 20000 ප්රමිතිය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා සහ ඔවුන්ගේම සංවිධානය තුළ ඇති ආකාරය අවබෝධ කරගත් පුද්ගලයින්
 • සාමාන්ය ISO / IEC 20000 සේවා කළමනාකරණ පද්ධතිය (SMS) පිළිබඳ දැනුමක් සහිත කළමනාකරුවන් සහ කණ්ඩායම් නායකයන්
 • ISO / IEC 20000 ප්රමිතිය පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් ඇති අභ්යන්තර අභ්යන්තර විගණකයින්, ක්රියාවලි හිමිකරුවන්, ක්රියාවලි සමාෙලෝචකයින් සහ තක්ෙසේරුකරුවන්ෙග්, එහි අන්තර්ගතයන් සහ අභ්යන්තර සමාෙලෝචන සඳහා අවශ තාවයන්, ඇගයීම සහ විගණන
 • ISO / IEC 20000 ප්රමිති පිළිබඳ අත්දැකීම් පිළිබඳ නියෝජිතයන් අත්දැකීම් ලබා ඇති බවට සාක්ෂි

මෙම සුදුසුකම් මගින් බාහිර විගණන නිලධාරීන්, උපදේශකවරුන් හෝ සේවා සැපයුම් ආයතනයක ප්රමිතිය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා වගකීම දරනු ලබන උසස් මට්ටමේ දැනුම ලබා නොදෙනු ඇත. විගණකවරුන්, උපෙද්ශකවරුන් සහ කියාකාරීන් සම්මතෙය් භාවිතය පිළිබඳව වැඩි විස්තර සපයන APMG වෘත්තිකයා ෙහෝ විගණන පාඨමාලා සලකා බැලීමට පුළුවන.

ISO / IEC 20000 පදනම සහතික කිරීම සඳහා පූර්වඅවයාවන්

මෙම පාඨමාලාව සඳහා පූර්ව අවශ්යතාවයන් නොමැත ITIL® V3 පදනම සහතිකය දැඩිව නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර අප අමතන්න.


විචාර
1 අංශයISO / IEC 20000 අවකාශය, අරමුණ සහ භාවිතය අවබෝධ කර ගැනීම
කියවීම 1"සාරා" සහ "විය යුතු" ප්රකාශයන්
කියවීම 2සේවා කළමනාකරණ පද්ධතියක මූලධර්ම
කියවීම 3ISO / IEC 20000 සමඟ සම්බන්ධතා සහ අනෙකුත් ප්රමිති සහ ප්රවේශයන් සමඟ සම්බන්ධතා
2 අංශයISO / IEC 20000 කළමනාකරණ පද්ධති අවශ්යතා තේරුම් ගැනීම
කියවීම 4කළමනාකරණ පද්ධතියේ අරමුණු
කියවීම 5කළමනාකරණයේ වගකීම්
කියවීම 6ලේඛන අවශ්යතා
කියවීම 7කාර්ය මණ්ඩල හැකියාවන්, දැනුවත්භාවය සහ පුහුණුව
3 අංශයISO / IEC 20000 සේවා කළමණාකරණ ක්රියාවලි අවශ්යතා අවබෝධ කර ගැනීම
කියවීම 8නව හෝ වෙනස් කළ සේවාවන් සැලසුම් කිරීම සහ ක්රියාත්මක කිරීම
කියවීම 9සේවා සැපයුම් ක්රියාවලිය
කියවීම 10සම්බන්ධතා ක්රියාවලිය
කියවීම 11විසඳීමේ ක්රියාවලිය
කියවීම 12පාලන හා මුදාහැරීමේ ක්රියාවලිය
4 අංශයසේවාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සැලැස්ම අනුගමනය කිරීම, කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම, ක්රියා කිරීම
කියවීම 13ISO / IEC 20000 ප්රමිතියට ගැලපෙන පරිදි IT සේවා කළමනාකරණය සැලසුම් කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම
කියවීම 14අදාළත්වය, විෂය නිර්දේශය සහ විෂය පථ ප්රකාශයන්
කියවීම 15සැලසුම්-කිරීමට-චෙක්පත්-ක්රියා ක්රමවේදය සහ සේවා කළමනාකරණය සඳහා එහි යෙදුම
5 අංශයISO / IEC 20000 ක්රියාකාරකම් සමාලෝචනය, ඇගයීම හා විගණනය කිරීම
කියවීම 16ප්රමිති අනුව අවශය සමාලෝචන, ඇගයීම් සහ විගණන වර්ග
කියවීම 17ඒවා සඳහා භාවිතා කළ හැකි තාක්ෂණික ක්රම සහ ප්රවේශයන්
කියවීම 18බාහිර විගණනයකට සම්බන්ධ වන්නේ කුමක්ද?