දත්ත සමුදාය

දත්ත සමුදා සහතික කිරීමේ පාඨමාලා ලැයිස්තුව (DB Training)

ශ්රී ලංකා. නැත.පාඨමාලා නමදැන් කරන්න
1ORACLE 11 G PL SQL ඩිවෙලොප්මන්ට්වැඩි විස්තර
2ORACLE 11 G PLSQL ඩිවෙලොප්මන් ඇඩ්වාන්ස්වැඩි විස්තර
3ORACLE 12 C දත්ත ගබඩාව පරිපාලනයවැඩි විස්තර
4ORACLE සීපීඑක් ක්ලෝවුඩ් යෙලෝ වැට් රෝල් 2016 R1 ED 1වැඩි විස්තර
5ORACLE දත්ත පදනම 11G පරිපාලන වැඩමුළුව Iවැඩි විස්තර
6ORACLE දත්ත පදනම 11G පරිපාලන වැඩමුළුව IIවැඩි විස්තර
7ORACLE දත්ත පදනම් 11G කාර්ය සාධන කුලතා DBAවැඩි විස්තර
8ORACLE දත්ත පදනම් 11G RAC පරිපාලනයවැඩි විස්තර
9ORACLE DATABASE 12C ස්ථාපිත කරන්නවැඩි විස්තර
10ORACLE DATABASE 12C R2 BACKUP RECOVERYවැඩි විස්තර

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!