ඩයිනමික් 365

SL.NO.පාඨමාලා නමදැන් කරන්න
1මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 සඳහා තලෙන්තවැඩි විස්තර
2ව්යාපෘති කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 මෙහෙයුම්වැඩි විස්තර
3මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 මෙහෙයුම්වල මූල්ය වාර්තාකරණයවැඩි විස්තර
4මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 මෙහෙයුම්වල ස්වයං සේවා වාර්තාකරණයවැඩි විස්තර
5Microsoft Dynamics 365 සිල්ලර ඉල්ලුම් පත්රයවැඩි විස්තර
6Microsoft Dynamics 365 මෙහෙයුම් වෙළඳ සහ භාණ්ඩ මෙහෙයුම්වැඩි විස්තර
7මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 මෙහෙයුම් මූල්යවැඩි විස්තර
8මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 මෙහෙයුම් වල මෙහෙයුම් වාර්තාකරණයවැඩි විස්තර
9මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 මෙහෙයුම්වල මූලික කරුණු සංවර්ධනයවැඩි විස්තර
10විකුණුම් හා පාරිභෝගික සේවා (CRM) සඳහා Microsoft Dynamics 365 හි අභිමතකරණයවැඩි විස්තර
11විකුණුම් සහ පාරිභෝගික සේවා සඳහා මයික්රොසොෆ්ට් ඩයිනමික් 365 හි වින්යාසයවැඩි විස්තර

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!