ක්රියාවලි කළමනාකරණය

ඉගෙන ගන්නක්රියාවලි කළමනාකරණ පාඨමාලාවගුර්ගෝන් හි. සඳහා ලියාපදිංචි වන්නගුර්ගෝන් හි ක්රියාවලී කළමනාකරණ පුහුණුවතුලඉහළ පුහුණු ආයතනයකි"නවෝත්පාදන තාක්ෂණ විසඳුම්" සහ ලබා ගන්නක්රියාවලි කළමනාකරණ සහතිකය. පාඨමාලා ගාස්තු, විෂය මාලාව, කාලසීමාව, තාවකාලික කාලය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න.

ලැයිස්තුව ක්රියාවලි කළමනාකරණය පුහුණු හා සහතික කිරීමේ පාඨමාලාව

SL.NO.පාඨමාලා නමදැන් කරන්න
1ITILවැඩි විස්තර
2Togaf 9.1වැඩි විස්තර
3කොබිට් පදනමවැඩි විස්තර
GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!