රූකඩ

ඉගෙන ගන්නරූකඩ පීඨයගුර්ගෝන් හි. සඳහා ලියාපදිංචි වන්නගුරුගුන්හි රූකඩ පුහුණුවතුලඉහළ පුහුණු ආයතනයකි"නවෝත්පාදන තාක්ෂණ විසඳුම්" සහ ලබා ගන්නරූකඩ සහතිකය. පාඨමාලා ගාස්තු, විෂය මාලාව, කාලසීමාව, තාවකාලික කාලය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න.

රූකඩ පුහුණු හා සහතික කිරීමේ පාඨමාලාව පිළිබඳ ලැයිස්තුව

SL.NO.පාඨමාලා නමදැන් කරන්න
1DO405 - රූකඩ සමග මානකරණ කළමනාකරණයවැඩි විස්තර

 

GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!