ගුර්ගෝන් හි DevOps පුහුණුව | ගුර්ගෝන් හි DevOps සහතිකය

ඉගෙන ගන්න DevOps පාඨමාලාව ගුර්ගෝන් හි. සඳහා ලියාපදිංචි වන්නගුර්ගෝන්හි පුහුණුව in ඉහළ පුහුණු ආයතනයකි "නවෝත්පාදන තාක්ෂණ විසඳුම්" සහ ලබා ගන්න DevOps සහතිකය. පාඨමාලා ගාස්තු, විෂය මාලාව, කාලසීමාව, තාවකාලික කාලය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න.

DevOps සහතික කිරීමේ පාඨමාලා ලැයිස්තුව

ස.නි.පාඨමාලා නමදැන් ලියාපදිංචි වන්න
1අත්යවශ්ය නොවේවැඩි විස්තර
2ප්රධාන අරක්කු
වැඩි විස්තර
3Dockerවැඩි විස්තර
4Puppet fundamentalsවැඩි විස්තර
GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!