හුවමාරු සේවාදායකය

SL.NO.පාඨමාලා නමදැන් කරන්න
120341: Microsoft Exchange Server 2013 හි මූලික විසඳුම්වැඩි විස්තර
220342B: Microsoft Exchange සේවාදායක 2013 හි උසස් විසඳුම්වැඩි විස්තර
3Microsoft Exchange Server 2013වැඩි විස්තර
420345-1A: Microsoft Exchange සේවාදායක 2016 පරිපාලනය කරයිවැඩි විස්තර
520345-2: Microsoft Exchange Server 2016 සැලසුම් කිරීම සහ යෙදවීමවැඩි විස්තර
 
GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!