බ්ලොග්

IMG_20170825_141106-min
29 අගෝස්තු 2017

මයික්රොසර් ලැජ්ජ පුහුණුව සාර්ථකව නිම කිරීම 21st Aug - 25th Aug

20533 සාර්ථකව අවසන් කිරීම පිළිබඳ සියළුම හ්භාගීවනනසන හ්භාගීවනනනට අවේථාව ලබා දීම: ක්රියාත්මක කිරීම #microsoft # ආසියාවේ යටිතල පහසුකම් විසඳුම්. MS Azure # පුහුණුව #ITS

මයික්රොසර් ලැජ්ජ පුහුණුව සාර්ථකව නිම කිරීම 20170825st Aug - 141203th Aug

මයික්රොසර් ලැජ්ජ පුහුණුව සාර්ථකව නිම කිරීම 20170825st Aug - 141347th Aug

AZURE # පුහුණුවීම් නවෝත්පාදන තාක්ෂණික විසඳුම් (ගුර්ගයන්)

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!