ගුර්ගෝන් හි විවෘත ස්වීට් පුහුණුව | ගුර්ගෝන් හි OpenShift සහතිකය

ඉගෙන ගන්න OpenShift පාඨමාලාවගුර්ගෝන් හි. සඳහා ලියාපදිංචි වන්න ගුර්ගාන් හි OpenShift පුහුණුවතුලඉහළ පුහුණු ආයතනයකි"නවෝත්පාදන තාක්ෂණ විසඳුම්" සහ ලබා ගන්නOpenShift සහතිකය. පාඨමාලා ගාස්තු, විෂය මාලාව, කාලසීමාව, තාවකාලික කාලය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න.

OpenShift පුහුණු සහ සහතික කිරීමේ පාඨමාලාවේ ලැයිස්තුව

SL.NO.පාඨමාලා නමදැන් කරන්න
1DO280 - OpenShift ව්යවසාය පරිපාලනයවැඩි විස්තර
2DO290 - OpenShift ව්යවසාය සංවර්ධනවැඩි විස්තර

GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!