ගුර්ගෝන් හි විවෘත ස්වීට් පුහුණුව | ගුර්ගෝන් හි OpenShift සහතිකය

ඉගෙන ගන්න OpenShift පාඨමාලාවගුර්ගෝන් හි. සඳහා ලියාපදිංචි වන්න ගුර්ගාන් හි OpenShift පුහුණුවතුලඉහළ පුහුණු ආයතනයකි"නවෝත්පාදන තාක්ෂණ විසඳුම්" සහ ලබා ගන්නOpenShift සහතිකය. පාඨමාලා ගාස්තු, විෂය මාලාව, කාලසීමාව, තාවකාලික කාලය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න.

OpenShift පුහුණු සහ සහතික කිරීමේ පාඨමාලාවේ ලැයිස්තුව

SL.NO.පාඨමාලා නමදැන් කරන්න
1DO180-කන්ටේනර්ස්, කුබර්නෙට්ස් සහ රෙඩ් හැට් වින්ස්ෆ්ට්ස් පිළිබඳ හැඳින්වීමවැඩි විස්තර
2DO280 - OpenShift ව්යවසාය පරිපාලනයවැඩි විස්තර
3DO380-Red Hat OpenShift පරිපාලනය II: අධි පහසුවවැඩි විස්තර
4DO290 - OpenShift ව්යවසාය සංවර්ධනවැඩි විස්තර

 
GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!