ගර්ගෝන් හි RHCSA පුහුණුව | ගුර්ගෝන් හි RHCSA සහතිකය

ඉගෙන ගන්න RHCSA පාඨමාලාවගුර්ගෝන් හි. සඳහා ලියාපදිංචි වන්න ගර්ගෝන්හි RHCSA පුහුණුවතුලඉහළ පුහුණු ආයතනයකි"නවෝත්පාදන තාක්ෂණ විසඳුම්" සහ ලබා ගන්න RHCSA සහතිකය. පාඨමාලා ගාස්තු, විෂය මාලාව, කාලසීමාව, තාවකාලික කාලය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්න.

RHCSA සහතික කිරීමේ පාඨමාලා ලැයිස්තුව

SL.NO.පාඨමාලා නමදැන් කරන්න
1RH124 - Red Hat පද්ධති පරිපාලනය Iවැඩි විස්තර
2RH134-Red Hat පද්ධති පරිපාලනය IIවැඩි විස්තර
3RH199 - Red Hat සහතික කළ පද්ධති පරිපාලක (RHCSA)වැඩි විස්තර
 
GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!