TipiTrajnimi në Klasë
kohëDitë 3
REGJISTRI

Kursi i Trajnimit të Fondacionit Cobit & Certifikimi

Kursi i Trajnimit të Fondacionit Cobit & Certifikimi

Përshkrim

Audienca dhe Parakushtet

Përshkrimi i kursit

Orari dhe Tarifa

Certifikim

Përmbledhje e kursit të trajnimit të fondacionit Cobit

Ky kurs i Fondacionit Cobit është një kurs tre ditor, i akredituar nga PEOPLECERT, i cili shikon drejtuesit për këtë version të fundit të COBIT. Pesë parimet themelore mbi të cilat është themeluar COBIT 5 dhe që mundësojnë qeverisjen dhe menaxhimin e IT-së të ndërmarrjeve, të cilat mbështesin integrimin midis qëllimeve, objektivave, kontrollit dhe proceseve të biznesit dhe IT-së. Lënda përfshin një hyrje në implementimin e COBIT 5 dhe konceptet që kanë të bëjnë me Modelin e Vlerësimit të Procesit.

Ky kurs i Fondacionit Cobit përfshin leksione, diskutime në grupe, detyra, një mostër provash dhe udhëzime të tjera për të përgatitur pjesëmarrësit për PEOPLECERTnjë provim të akredituar. Aktivitetet e kursit të Fondacionit Cobit janë përforcuar përmes procesit të provuar të trajnimit të trajnuesit. Përmbajtja e kursit bazohet në COBIT 5, duke përfshirë kuadrin dhe dokumentacionin tjetër mbështetës.

Objektivat e Trajnimit të Fondacionit Cobit

Në përfundim të kursit pjesëmarrësit do të kuptojnë:

 • Drejtuesit kryesorë për zhvillimin e një Kuadri
 • Përfitimet e biznesit të përdorimit COBIT® 5
 • Arkitektura COBIT® 5 e Produktit.
 • Çështjet e menaxhimit të TI-së dhe sfidat që prekin ndërmarrjet.
 • Parimet kryesore të 5 të COBIT® 5 për qeverisjen dhe menaxhimin e ndërmarrjes IT
 • Si COBIT® 5 mundëson IT të qeveriset dhe menaxhohet në mënyrë holistike për të gjithë ndërmarrjen.
 • Konceptet kryesore në një Vlerësim të Aftësive të Proçesit dhe atributet kryesore të COBIT® 5 PAM (Model i Vlerësimit të Procesit)
 • Si COBIT® 5 proceset dhe Modeli i Referimit të Procesit (PRM) ndihmojnë në krijimin e Parimeve 5 dhe 7 Qeverisja dhe Menaxhuesit e Menaxhimit.

Çertifikata e Fondacionit COBIT® 5 është të konfirmojë që një kandidat ka njohuri dhe kuptim të mjaftueshëm të udhëzimit COBIT® 5 për:

 • Të jetë në gjendje të kuptojë ndërmarrjen Qeverisja dhe Menaxhimi i Ndërmarrjeve IT
 • Krijo vetëdijen me drejtuesit e tyre të biznesit dhe menaxhimin e lartë të IT
 • Vlerësoni gjendjen aktuale të Ndërmarrjes së tyre të TI-së me qëllim të gjetjes së aspekteve të COBIT® 5, që do të ishte e përshtatshme për t'u zbatuar.

Audienca e synuar për kursin e fondacionit Cobit

COBIT® 5 synon organizatat e të gjitha madhësive dhe të gjithë sektorëve. Është ideale për profesionistët e përfshirë në sigurimin, sigurinë, rrezikun, privatësinë / pajtueshmërinë dhe udhëheqësit e biznesit dhe palët e interesuara të përfshira ose të prekur nga qeverisja dhe menaxhimi i informacionit dhe sistemeve të TI, si:

 • IT Menaxherët
 • IT Profesionistë të Cilësisë
 • Auditorët e IT
 • IT Consultants
 • Zhvilluesit e TI
 • Menaxhimi Operacional i TI
 • IT Menaxhimi i Lidershipit të Biznesit
 • Menaxherët në Shërbimin e Sigurimit të IT-së

Parakushtet për Certifikimin e Fondacionit Cobit

Nuk ka parakushte formale. Megjithatë, rekomandohet që të keni përvojë në fushën e qeverisjes së IT.

Kohëzgjatja e kursit të kursit: Ditët 3

1. Përmbledhje dhe Karakteristikat Kryesore të COBIT 5
 • Çështja e biznesit për COBIT 5
 • Dallimet kryesore midis COBIT 4.1 dhe COBIT 5
2. Parimet e COBIT 5
 • Përmbushja e nevojave të palëve të interesuara
 • Mbulimi i Ndërmarrjes për t'i dhënë fund
 • Aplikimi i një Kuadri të Integruar të Integruar
 • Mundësimi i një qasjeje holistike
 • Ndarja e qeverisjes nga menaxhmenti
3.The Enablers COBIT 5
 • Parimet, Politikat dhe Kornizat
 • proceset
 • Strukturat Organizative
 • Kultura, Etika dhe Sjellja
 • informacion
 • Shërbimet, Infrastruktura dhe Aplikacionet
 • Njerëzit, Aftësitë dhe Kompetencat
4.Introduction tek COBIT 5
 • Zbatimi
 • Cilat janë shoferët?
 • Ku jemi tani?
 • Ku duam të jemi?
 • Çfarë duhet të bëhet?
 • Si mund të arrijmë atje?
 • A kemi arritur atje?
 • Si e mbajmë momentin?
Modeli i vlerësimit të aftësive të procesit 5
 • Elementet thelbësore të modelit
 • Dallimet ndërmjet modelit të maturimit COBIT 4.1 dhe modelit të aftësive të procesit COBIT 5
 • Kryerja e një vlerësimi të aftësisë
6.Representative Studimi i rastit

Ju lutemi na shkruani në info@itstechschool.com dhe na kontaktoni në + 91-9870480053 për çmimin e kursit dhe koston e certifikimit, orarin dhe vendndodhjen

Na lësho një pyetje

Për më shumë informacion lutemi të na kontaktoni.


Shqyrtime