வலைப்பதிவு

23 டிசம்பர் 2016

விரைவு படிப்புகள் | சுறுசுறுப்பான மற்றும் ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் சான்றளிப்பு

/
பதிவிட்டவர்

சுருக்கமான நிரலாக்க முன்னேற்றத்திற்கான முக்கிய அமைப்பு ஸ்க்ரம் உள்ள சான்றிதழ்கள்

ஸ்க்ரம் தயாரித்தல் மற்றும் சான்றிதழ்கள் சுறுசுறுப்பான அறிக்கையைத் திருப்திப்படுத்துகின்றன, மேலும் முக்கிய ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள், இலாபங்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களிடையே சாதகத்தை ஊக்குவிக்கின்றன. இந்த உலகளாவிய வளர்ச்சி சங்கங்களை மாற்றியமைக்கிறது மேலும் அவற்றை அதிக உயரதிகாரமான மரணதண்டனைக்கு கொண்டு செல்கிறது.

சுறுசுறுப்பான ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் பயிற்சி பாடநெறி

1. சான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்க்ரம் மாஸ்டர்

ஒரு சான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்க்ரம்மாஸ்டர்® துணிகர குழுக்கள் சட்டப்பூர்வமாக ஸ்க்ரமைனைப் பயன்படுத்துகின்றன, துணிகரத்தின் பொதுவான சாதனைக்கான நிகழ்தகவு மேம்படுத்துகிறது. CSM கள் ஸ்க்ரம் குணங்கள், நடைமுறைகள் மற்றும் பயன்பாடுகளைப் புரிந்துகொண்டு சாதாரண துணிகரத் தலைவர்களை விடவும் ஒரு அளவிலான தகவல் மற்றும் திறனை வழங்குகின்றன. CSM கள் "முன்னோடி பணியாளர்களாக" செயல்படுகின்றன, ஸ்க்ராம் ஒத்துழைப்புடன் ஒன்றாக சேர்ந்து ஸ்க்ரம் கட்டமைப்பில் எடுக்கும் உதவியும் உதவுகிறது. சி.எஸ்.எம்.எஸ் போன்றவை உட்புற மற்றும் வெளிப்புறங்களில் இருந்து வெளியேறுகின்றன. ScrumMaster பகுதியைப் பற்றி மேலும் மேலும் ScrumMaster இன் நிகழ்ச்சிநிரலைப் பார்க்கவும்.

ஒரு ScrumMaster உறுதிப்படுத்தலின் நன்மைகள் யாவை?

By procuring a Certified ScrumMaster® confirmation you:

Grow your profession openings by remaining applicable and attractive over all industry areas embracing Agile practices.

Exhibit to businesses and companions your accomplishment of center Scrum learning.

Take in the establishment of Scrum and the extent of the Certified ScrumMaster’s part from the best personalities in Scrum.

Draw in with a group of perceived Scrum specialists who are focused on ceaseless change.

As a CSM, you will have the capacity to fill the part of ScrumMaster or Scrum colleague. Through the affirmation procedure, you will pick up a comprehension of the Scrum system, including group parts, exercises, and curios.

With your CSM affirmation, you will likewise have admittance to a 2-year enrollment with Scrum Alliance. Through this participation you can join neighborhood client bunches, online informal organizations, access profound rebates on social events, and extra part just assets. Moreover, CSMs can utilize a uniquely composed logo to highlight their certifications.

Necessities for ScrumMaster confirmation

To win your CSM certificate, you should take a CSM course from a Certified Scrum Trainer (CST) or Endorsed Scrum Trainer (EST) and show your advance through our online CSM test.

The initial move toward your CSM is acquainting yourself with Scrum. We’ve ordered a rundown of assets that can help you perceive how Scrum changes the universe of function.

At that point go to a face to face, two-day (16 hour) CSM course instructed by a Scrum Alliance Authorized Trainer. After effectively finishing the course, you should pass the CSM exam. To get a passing score, you should accurately answer 24 of the 35 questions. You will be qualified for 16 Scrum Education Units endless supply of this course.

After you pass the CSM exam, you will be requested that acknowledge the License Agreement and finish your Scrum Alliance enrollment profile.

What do you do after you get your CSM certificate?

Getting to be distinctly Agile is a long lasting excursion. Consolidating Scrum standards and practices into your universe of work takes steadiness, persistence, and a pledge to ceaseless change. Additionally improve your insight and aptitudes by:

  • Joining a client assemble.
  • Imparting your experience to the Scrum Alliance people group by contributing an article to our site.
  • Going to Scrum Alliance Gatherings.
  • Partaking in the CSM LinkedIn Group.
  • Developing your insight in cutting edge Scrum themes by winning Added Qualifications.
  • Picking up the experience and skill to wind up distinctly a Certified Scrum Professional (CSP).

Advertising yourself by telling others about your achievements with a CSM certificate, CSM logos, and a dynamic, editable profile on the Scrum Alliance site.

2. Agile Project Management-Practitioner

The APMG-International AgilePM® accreditation means to address the necessities of those working in a venture centered environment who need to be agile.

Consolidate adaptability with demonstrated process for fruitful agile venture conveyance.

Our AgilePM direction, created in association with the Agile Business Consortium, offers a down to earth and repeatable procedure that accomplishes a perfect harmony between the gauges, thoroughness and perceivability required for good venture management, and the quick pace, change and strengthening gave by agile.

The concentration of agile venture management is on creating arrangements incrementally empowering venture groups to respond successfully to evolving necessities, while engaging undertaking staff and empowering expanded joint effort and proprietorship.

3. Agile Project Management

சுறுசுறுப்பான திட்ட மேலாண்மை என்ன?

“Be that as it may, we do every day stand ups. We’re Agile.”

One moment. Before you can state your group is agile, it€™s critical to have a decent comprehension of €œWhat is agile?€ and €œWhat are a portion of the agile roles?€ Agile venture management is an esteem driven approach that permits Project Managers to convey high-need, top notch work €“ and look like demigods to their partners. It€™s in no way like the trudging, expensive and mistake inclined way to deal with venture management, which has conveyed conflicting outcomes for quite a long time.

Programming ventures change continually. At the point when clients are relied upon to finish prerequisites before they can test-drive the models, overhead and long deferrals frequently cripple the venture. Agile Project Management is about grasping change, even late in the improvement arrange. It€™s about conveying the elements with the best business esteem to start with, and having the continuous data to firmly oversee cost, time and degree.

Agile Project Management diminishes many-sided quality by separating the numerous months-long cycle of building necessities for the entire venture, constructing the whole item and after that testing to discover several item defects. Rather little, usable portions of the product item are indicated, created and tried in reasonable, two-to four-week cycles.

4. Agile and Scrum

Change starts when a mindfulness that existing conditions could be enhanced transforms into a craving to accomplish something other than what’s expected. The majority of the mindfulness and craving on the planet, in any case, won’t go anyplace on the off chance that you don’t likewise secure the capacity to be agile. You will require to learn new aptitudes as well as to unlearn old ones to be proficient in the agile procedure, including:

New specialized abilities, for example, test robotization and plan development

Step by step instructions to think and work as a group

Instructions to make working programming inside short timeboxes

Since the Scrum agile process is adequately unique in relation to customary programming advancement, preparing alongside on location instructing or tutoring is generally required. What appears to work best for most organizations is some underlying preparing, focused at making a readiness to attempt Scrum and to comprehension its center standards.

This general preparing is normally then caught up with practice-particular preparing or honing, for example, bringing a test-driven improvement master nearby to work hands-on with groups in their code.

Mountain Goat Software offers preparing and on location drilling to help you and your group show signs of improvement at agile and Scrum. To strengthen preparing, organizations ought to give openings (wikis, casual lunch-and-learns, cross-group trades) for groups to impart data to each other.

ஒரு பதில் விடவும்

GTranslate Please upgrade your plan for SSL support!
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!