Kiểulớp học đào tạo
Thời gian5 ngày
ĐĂNG KÝ

Oracle-12c-Cơ sở dữ liệu-Quản trị-Đào tạo

Oracle 12 C Khoá đào tạo Quản trị Cơ sở dữ liệu & Chứng nhận

Mô tả

Đối tượng & điều kiện tiên quyết

Chứng nhận

Khóa đào tạo Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 12 C

Oracle Cơ sở dữ liệu: Giới thiệu về SQL đào tạo giúp bạn viết các truy vấn phụ, kết hợp nhiều truy vấn vào một truy vấn bằng cách sử dụng toán tử SET và báo cáo dữ liệu tổng hợp bằng các hàm nhóm. Học cách này và thông qua các bài tập thực hành.

 • Hiểu các khái niệm cơ bản của cơ sở dữ liệu quan hệ đảm bảo mã tinh chế của các nhà phát triển.
 • Tạo báo cáo về dữ liệu được sắp xếp và hạn chế.
 • Chạy các lệnh thao tác dữ liệu (DML).
 • Kiểm soát cơ sở dữ liệu truy cập vào các đối tượng cụ thể.
 • Quản lý các đối tượng giản đồ.
 • Quản lý các đối tượng với các khung nhìn từ điển dữ liệu.
 • Lấy dữ liệu hàng và cột từ các bảng.
 • Kiểm soát đặc quyền tại đối tượng và cấp hệ thống.
 • Tạo các chỉ mục và ràng buộc; thay đổi các đối tượng giản đồ hiện có.
 • Tạo và truy vấn bảng bên ngoài.

Mục tiêu củaOracle 12 C Đào tạo

 • Xác định các thành phần kết cấu chính của Cơ sở dữ liệu Oracle 12c
 • Tạo báo cáo dữ liệu tổng hợp
 • Viết câu lệnh SELECT bao gồm truy vấn
 • Lấy dữ liệu hàng và cột từ các bảng
 • Chạy DML trong Cơ sở dữ liệu Oracle 12c
 • Tạo bảng để lưu dữ liệu
 • Sử dụng chế độ xem để hiển thị dữ liệu
 • Kiểm soát cơ sở dữ liệu truy cập vào các đối tượng cụ thể
 • Quản lý các đối tượng giản đồ
 • Hiển thị dữ liệu từ nhiều bảng bằng cách sử dụng ANSI SQL 99 JOIN cú pháp
 • Quản lý đối tượng với chế độ xem từ điển dữ liệu
 • Viết các truy vấn con nhiều cột
 • Sử dụng các hàm SQL để lấy dữ liệu tùy chỉnh
 • Sử dụng truy vấn phụ vô hướng và tương quan
 • Tạo báo cáo về dữ liệu được sắp xếp và hạn chế

Điều kiện tiên quyết choOracle 12 C Cerfitification

Ngoài kinh nghiệm chuyên môn của mình, sinh viên tham dự khóa đào tạo này cũng nên có kiến ​​thức kỹ thuật sau:

 • Xử lí dữ liệu
 • Hiểu biết về các khái niệm và kỹ thuật xử lý dữ liệu

Đối tượng dự địnhhoặcOracle 12 Khóa học C

 • Quản trị viên Kho dữ liệu
 • Nhà phát triển Biểu mẫu
 • Phân tích Hệ thống
 • Phân tích Kinh doanh
 • Nhà phát triển
 • Nhà phát triển ứng dụng
 • Nhà phát triển PL / SQL

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Đánh giá
Mục 1Tổng quan về Oracle Database 12
Đọc 1Cấu hình cá thể và cơ sở dữ liệu
Đọc 2Khái niệm kiến ​​trúc Oracle 12c
Mục 2Xây dựng một Oracle 12
Đọc 3Tạo cơ sở dữ liệu
Đọc 4Bắt đầu và dừng cơ sở dữ liệu
Mục 3Quản lý tự động với Quản lý đám mây của Oracle Enterprise Manager (12)
Đọc 5Đánh giá kiến ​​trúc OEM
Đọc 6Duy trì cơ sở dữ liệu với OEM Cloud Control 12c
Mục 4Quay lại Quay lại Oracle 12
Đọc 7Định cấu hình không gian bảng UNDO
Đọc 8Giám sát và đảo chiều các thay đổi đối với dữ liệu
Mục 5Quản lý Người dùng và Tài nguyên
Đọc 9Thiết lập tài khoản người dùng
Đọc 10Thực thi bảo mật
Mục 6Thực hiện quản lý không gian
Đọc 11Xây dựng hệ thống phân cấp lưu trữ
Đọc 12Cấu trúc dữ liệu và phân đoạn chỉ mục
Mục 7Phân vùng cho Hiệu suất và Quản trị
Đọc 13Tạo bảng phân vùng và phân vùng
Đọc 14Duy trì phân vùng chỉ mục
Mục 8Xây dựng cơ sở dữ liệu chịu lỗi
Đọc 15Bảo vệ cơ sở dữ liệu
Đọc 16Sao lưu cơ sở dữ liệu và phục hồi